سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست

امتـياز بزرگ بهـار در آن است که با وجود انتساب به مکـتب شعـر قديم توانست شعـر خود را با خواسته هاي ملت هـماهـنگ سازد و نداي خود را در مسائل روز و حوادثي که هـموطنان وي را دچار اضطراب و هـيجان ساخته بود، بلند کـند ميرزا محـمد تـقي صبوري، متـخـلص به بـهار، در 18 آذرماه سال 1265 خورشيدي در مشـهـد مـتولد شد. هـنوز به سن 18 سالگـي نرسيده بود که پـدرش، ميرزا کاظم صبوري، ملک الشعـراي آستان قـدس رضوي، درگـذشت ...

بیشتر بخوانید

آفتاب گويندگان؛ وحيد دستگردي

آفتاب گويندگان*  وحيد دستگردي هفت اقليم سخن را گر سخن خواهي صواب نيست جز سعدي كسي شاهنشه مالك رقاب تاخته در موكب قلب فصاحت رهنورد آخته الماس‌گون تيغ بلاغت از غراب جيش معني در يمين وي رده اندر رده لشكر لفظ از يسار وي ركاب اندر ركاب ديده بر فرمان فكر عرش سيرش دوخته تا چو فرمان دهد سويش كنند از سر شتاب بي‌خطا هريك نشيند آن‌چنان بر جاي خويش كش زجا برخاستن ...

بیشتر بخوانید

سلام به شهر سعدي و حافظ؛ محمد حسين شهريار

سلام به شهر سعدي و حافظ*                                                                          محمد ...

بیشتر بخوانید

تاريخ درگذشتن سعدي؛ شعاع الملك شيرازي

تاريخ درگذشتن سعدي*  شعاع الملك شيرازي شيخ سعدي خفت چون در زير خاك خاك بر سر چون عطارد كرد ماه خنجر مريخ شد باز از كمر تارك خورشيد شد دور از كلاه مشتري پوشيد تن پوش زحل زهره بر سر بست دستار سياه گلستان نثر گشت از سبزه دور بوستان نظم آمد بي گياه طيبات هر سخن سنجي بديع بي بدايع گشت و افتاد از نگاه ننگرد اندر خواتيم قديم هر كه اندر صاحبيه جست راه بعد ششصد سال و ...

بیشتر بخوانید

بارگاه سعدي؛ فصيح الملك شيرازي

بارگاه سعدي* فصيح الملك شيرازي تبارك الله از اين بقعه و از اين درگاه كه برگذشته ز ناهيد و سركشيده به ماه مزار سعدي شيراز مشرف الدين است  كه مي فرا شده فرّ وي از فرنگ و فراه فضاي او چون فضاي ارم نشاط آور هواي او چو هواي بهشت اُنده كاه به ذكر نظمش كرِِِّوبيان كشيده نشيد به خاك پايش استارگان نهاده جباه نداشت شيخ ريايي نگاه حرمت خويش  كه پاس حرمت اين بقعه ...

بیشتر بخوانید

یادروز 90