مقاله شناسي


1.گلستان سعدی: مقایسه مقامات حمیدی و عتبة الکتبه با گلستان سعدی (7 صفحه - از 145 تا 151)مجلات : زبان و ادبیات « یغما » تیر 1341 - شماره 168 نویسنده: همایی، جلال الدین

2.مکتب عرفان سعدی (شیخ سعدی در عالم سیر و سیاحت) (6 صفحه - از 25 تا 30)
مجلات : هنر - مهر - فروردین 1344 - شماره 117 - نویسنده: محلاتی، صدرالدین

3.چرا سعدی را سعدی خوانده اند (11 صفحه - از 171 تا 181) مجلات : زبان و ادبیات - وحید -اردیبهشت 1350 - شماره 89 - نویسنده: محیط طباطبایی، محمد

4.سعدی و گوته (نگاهی به دیوان غربی - شرقی و تأثیر کلام سعدی بر گوته) (8 صفحه - از 77 تا 84)مجلات : زبان و ادبیات - ادبیات تطبیقی -  بهار 1386 - شماره 1 - نویسنده: فیروزآبادی، سید سعید

5.سعدی و لافونتن (12 صفحه - از 149 تا 160) مجلات : زبان و ادبیات -  ادبیات تطبیقی -  زمستان 1386 - شماره 4 - نویسنده: کزازی، میرجلال الدین

6.گزارش نشست علمی یاد روز سعدی در شیراز (3 صفحه - از 106 تا 108) - مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری -  کتاب ماه ادبیات -  اردیبهشت 1387 - شماره 13

7.مآخذ قصص و تمثیلات بوستان و گلستان سعدی (20 صفحه - از 62 تا 81)- مجلات : زبان و ادبیات : ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) : بهار 1386 - شماره 13- نویسنده: جلالت، فرامرز

8.دو فرهنگ: شاهنامه فردوسی و بوستان سعدی (19 صفحه - از 104 تا 122)- مجلات : زبان و ادبیات - ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) -  تابستان 1386 - شماره 14 -نویسنده: فخراسلام، بتول

9.سعدی در سلاسل جوانمردان (11 صفحه - از 93 تا 103) - مجلات : هنر -  بخارا -  آذر و دی 1384 - شماره 46 - نویسنده: شفیعی کدکنی، محمد رضا

10.شعر زبان سعدی و زبان شعر حافظ (12 صفحه - از 104 تا 115) -مجلات : هنر - بخارا -  آذر و دی 1384 - شماره 46 - نویسنده: حق شناس، علی محمد

11.بررسی و نقد کتاب: نگاهی به کتاب «سعدی شاعر عشق و زندگی» (19 صفحه - از 385 تا 403)- مجلات : هنر -  بخارا -  آذر و اسفند 1386 - شماره 64 -  ناقد: انوار، سید عبدالله

12.چهره سعدی در آینه های موج دار (12 صفحه - از 140 تا 151) - مجلات : زبان و ادبیات - زبان و ادب -  بهار 1379 - شماره 11 - نویسنده: حسن لی، کاووس

13.معرفی چند مورد از منابع اشارات سعدی (4 صفحه - از 261 تا 264)- مجلات : علوم انسانی - ایران نامه -  زمستان 1367 - شماره 26 - نویسنده: امید سالار، محمود

14.مقام سعدی در سند (13 صفحه - از 228 تا 240)-  مجلات : تاریخ -  آیینه میراث -  بهار 1387 - شماره 40 - نویسنده: صافی، قاسم

15.شور عطف (در بررسی نشانه «و» عطف در صد غزل از سعدی) (24 صفحه - از 145 تا 168)مجلات : علوم انسانی » علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) » زمستان 1386 و بهار 1387 - شماره 68 و 69 » -نویسنده: فقیه ملک مرزبان، نسرین

16.سعدی در آیین جوانمردی (4 صفحه - از 32 تا 35)- مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه هنر » مهر 1387 - شماره 121 » ناقد: نوروز زاده چگینی، بهمن

17.«سعدی»، عارف؟ صوفی؟ درویش؟ (23 صفحه - از 176 تا 198) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) » بهار و تابستان 1383 - شماره 1 و 2 » نویسنده: خیرآبادی، عباس

18.مآخذ حکایت شانزدهم باب دوم بوستان سعدی (7 صفحه - از 41 تا 47) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) » پاییز و زمستان 1383 - شماره 3 و 4 » نویسنده: مهدوی دامغانی، محمود

19.همانندی های سیاسی شاهنامه ی فردوسی و بوستان سعدی (17 صفحه - از 69 تا 85) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) » پاییز و زمستان 1383 - شماره 3 و 4 » نویسنده: فخراسلام، بتول

20.واژگان مضمون ساز در شعر سعدی (29 صفحه - از 172 تا 200) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) » بهار 1385 - شماره 9 » نویسنده: پورفرج بیگ، روجا

21.براعت استهلال غزل سعدی (23 صفحه - از 59 تا 81) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) » بهار 1387 - شماره 17 » نویسنده: مدرس زاده، عبدالرضا

22.انعکاس اندیشه خیام در آثار سعدی (18 صفحه - از 101 تا 118) مجلات : زبان و ادبیات » زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد - واحد تهران جنوب) » پاییز 1385 - شماره 4 » نویسنده: محسنی هنجنی، فریده

23.تجلی عناصر بلاغت در چامه های سعدی (30 صفحه - از 45 تا 74 ) مجلات : زبان و ادبیات » زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد - واحد تهران جنوب) » تابستان 1386 - شماره 7 » نویسنده: خدایاری، مصطفی

24.درباره سال در گذشت سعدی (5 صفحه - از 190 تا 194)-مجلات : زبان و ادبیات » وحید » اردیبهشت 1350 - شماره 89 - نویسنده: دبیرسیاقی، محمد

25.بررسی آماری از نسخه های خطی دیوان حافظ و سعدی (7 صفحه - از 303 تا 309) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » اردیبهشت 1350 - شماره 89 » ناقد: منزوی، احمد

26.مقایسه بین شعر سعدی و حافظ (21 صفحه - از 675 تا 695) جلات : زبان و ادبیات » وحید » مرداد 1350 - شماره 92 » نویسنده: ادیب طوسی

27.سعدی و خسرو (4 صفحه - از 1140 تا 1143) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » مهر 1350 - شماره 94 »نویسنده: تسبیحی، محمد حسین

28.بزرگداشت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی (1 صفحه - از 47 تا 47) مجلات : زبان و ادبیات » نسیم بخارا » بهار 1387 - شماره 6 »

29.سعدی الشیرازی الفارسی (أکبر شعراء الفرس بعد الفردوسی) (4 صفحه - از 522 تا 525) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » العرفان » بهمن 1367 - شماره 344 » معرف: إسکندرالمعلوف، عیسی

30.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (بقیه از شماره 4 سال دهم) (10 صفحه - از 116 تا 125) مجلات : هنر » مهر » اردیبهشت 1344 - شماره 118 » نویسنده: ستاری، جلال

31.مکتب عرفان سعدی (2 صفحه - از 262 تا 263) مجلات : هنر » مهر » مرداد 1344 - شماره 121 »نویسنده: محلاتی، صدرالدین

32.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (4 صفحه - از 349 تا 352)مجلات : هنر » مهر » شهریور 1344 - شماره 122 »نویسنده: ستاری، جلال

33.مکتب عرفان سعدی (3 صفحه - از 397 تا 399) مجلات : هنر » مهر » مهر 1344 - شماره 123 » نویسنده: محلاتی، صدرالدین

34.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (4 صفحه - از 408 تا 411)مجلات : هنر » مهر » مهر 1344 - شماره 123 » نویسنده: ستاری، جلال

35.مجالس شیخ سعدی (2 صفحه - از 556 تا 557) مجلات : هنر » مهر » آذر 1344 - شماره 125 » نویسنده: محلاتی، صدرالدین

36.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (4 صفحه - از 571 تا 574) مجلات : هنر » مهر » آذر 1344 - شماره 125 » نویسنده: ستاری، جلال الدین

37.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (3 صفحه - از 620 تا 622) مجلات : هنر » مهر » دی 1344 - شماره 126 » نویسنده: ستاری، میرجلال الدین

38.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (2 صفحه - از 800 تا 801) مجلات : هنر » مهر » اسفند 1344 - شماره 128 » نویسنده: ستاری، میرجلال الدین

39.سخنان سعدی درباره خود (7 صفحه - از 42 تا 48) مجلات : هنر » مهر » خرداد 1316 - شماره 49 » نویسنده: نفیسی، سعید

40.سخنان سعدی درباره خود (2) (8 صفحه - از 137 تا 144) مجلات : هنر » مهر » تیر 1316 - شماره 50 » نویسنده: نفیسی، سعید

41.سخنان سعدی درباره خود (8 صفحه - از 241 تا 248)

مجلات : هنر » مهر » مرداد 1316 - شماره 51 » نویسنده: نفیسی، سعید

42.سخنان سعدی درباره خود (6 صفحه - از 443 تا 448) مجلات : هنر » مهر » مهر 1316 - شماره 52 » نویسنده: نفیسی، سعید

43.سخنان سعدی درباره خود (8 صفحه - از 561 تا 568) مجلات : هنر » مهر » آبان 1316 - شماره 53 » نویسنده: نفیسی، سعید

44.سخنان سعدی درباره خود (7 صفحه - از 673 تا 679) مجلات : هنر » مهر » آذر 1316 - شماره 54 » نویسنده: نفیسی، سعید

45.یک نسخه کهن خطی کلیات سعدی (3 صفحه - از 373 تا 375) مجلات : هنر » مهر » فروردین و اردیبهشت 1322 - شماره 77 و 78 » معرف: بیانی، مهدی

46.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (5 صفحه - از 409 تا 413) مجلات : هنر » مهر » زمستان 1343 - شماره 108 » نویسنده: ستاری، جلال

47.نفائس خطی میراث فرهنگی جاویدان (معرفی دیوان سعدی) (3 صفحه - از 135 تا 137) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ اصفهان » بهار و تابستان 1376 - شماره 5 و 6 » معرف: خشوعی اصفهانی، علی

48.صلح و جنگ از دیدگاه شیخ اجل مصلح الدین سعدی (18 صفحه - از 80 تا 97) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ اصفهان » زمستان 1380 - شماره 22 » نویسنده: زهتاب، مجید

49.آیین شهریاری از دیدگاه سعدی (1) (8 صفحه - از 32 تا 39) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ اصفهان » تابستان 1381 - شماره 24 » نویسنده: زهتاب، مجید

50.خوی و منش در مقام تربیت از دیدگاه سعدی (8 صفحه - از 56 تا 63) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ اصفهان » تابستان 1385 - شماره 32 » نویسنده: نهچیری، اصغر

51.شش نامه پیرامون یک شعر سعدی (با خوانندگان) (4 صفحه - از 4 تا 7) مجلات : زبان و ادبیات » ادبستان فرهنگ و هنر » اسفند 1370 - شماره 27 »

52.باز هم پیرامون یک شعر سعدی (2 صفحه - از 44 تا 45) مجلات : زبان و ادبیات » ادبستان فرهنگ و هنر » اردیبهشت 1371 - شماره 29 » نویسنده: درخشان، مهدی

53.خوبتر زین نتوان گفت که سعدی گوید (4 صفحه - از 48 تا 51) مجلات : زبان و ادبیات » ادبستان فرهنگ و هنر » اردیبهشت 1371 - شماره 29 » نویسنده: عابدی، کامیار

53.کاغذ زر ... (پیرامون ترجمه غزلهای سعدی) (8 صفحه - از 44 تا 51) مجلات : زبان و ادبیات » ادبستان فرهنگ و هنر » مهر 1371 - شماره 34 » نویسنده: ستراک مانوکیان

54.گلستان سعدی (آشنایی با متون کهن) (از میراث پیشینیان) (3 صفحه - از 19 تا 21) مجلات : زبان و ادبیات » ادبستان فرهنگ و هنر » اسفند 1371 - شماره 39 »معرف: عابدی، کامیار

55.این شعر سعدی چند جمله دارد؟ (1 صفحه - از 23 تا 23) مجلات : زبان و ادبیات » ادبستان فرهنگ و هنر » دی 1370 - شماره 25 » نویسنده: درخشان، مهدی

56.نقش معانی در گلستان سعدی (8 صفحه - از 54 تا 61) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » تیر 1385 - شماره 237 » نویسنده: عزیزی، مجید

57.سعدی معلم اخلاق (26 صفحه - از 124 تا 149) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان » بهار 1369 - شماره 1 » نویسنده: مصطفوی، رضا

58.تحلیلی بر مدیریت از دیدگاه سعدی (23 صفحه - از 93 تا 115) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان » زمستان 1378 و بهار 1379 - شماره 11 و 12 »
نویسنده: نصر، علی - نویسنده: آقاحسینی، حسین

59.تشبیهات هنری در غزل سعدی (26 صفحه - از 27 تا 52) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان » بهار 1384 - شماره 22 » نویسنده: طالبیان، یحیی - نویسنده: محمدی افشار، هوشنگ

60.سرچشمه های برخی از حکایات سعدی (32 صفحه - از 157 تا 188) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان » بهار 1384 - شماره 22 » نویسنده: نحوی، اکبر - نویسنده: قشقایی، سعید

61.زیبایی شناسی قصص در غزلیات سعدی (4 صفحه - از 26 تا 29) مجلات : زبان و ادبیات » رشد آموزش زبان و ادب فارسی » بهار 1381 - شماره 81 » نویسنده: مفتاحی، صادق

62.ساختمان جمله در غزلیات سعدی (فعلی - بی فعل - مرکب) (20 صفحه - از 79 تا 98) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » زمستان 1384 - شماره 176 » نویسنده: دانشور کیان، علی

63.وجوه مشترک تعلیم و تربیت در آثار اوحدی مراغه ای و سعدی (26 صفحه - از 19 تا 44)
مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » پاییز و زمستان 1375 - شماره 139 و 140 » نویسنده: ابراهیمی، علی اوسط

64.تجلیل از بزرگان (به مناسبت گشایش آرامگاه سعدی) (2) (5 صفحه - از 193 تا 197)

مجلات : هنر » مهر » تیر 1331 - شماره 86 » نویسنده: موقر، مجید

65.هنرهای زیبا: تصویری از شیخ سعدی (کار آقا رضا نقاش معروف مهد صفوی) (4 صفحه - از 460 تا 463) مجلات : هنر » مهر » آبان 1331 - شماره 88 » نویسنده: اقبال، عباس

66.بخش ادبیات: پژوهشی در خرد سعدی (2 صفحه - از 42 تا 43) مجلات : زبان و ادبیات » فردوسی » خرداد 1382 - شماره 6 »

67.پایان نامه بررسی داستان های مناسب بوستان سعدی برای کودکان و نوجوانان (5 صفحه - از 78 تا 82) مجلات : زبان و ادبیات » پژوهش نامه ادبیات کودک و نوجوان » زمستان 1380 - شماره 27 »
معرف: گلرخی، شایسته

68.تقارنها و تناسبها در گلستان سعدی (20 صفحه - از 91 تا 110) مجلات : زبان و ادبیات » گوهر گویا » زمستان 1386 - شماره 4 » نویسنده: ذوالفقاری، حسن

69.تفاوت ره از سعدی تا سیف فرغانی (16 صفحه - از 161 تا 176) مجلات : زبان و ادبیات » زبان و ادبیات فارسی(دانشگاه آزاد اسلامی اراک) » بهار 1384 - شماره 1 » نویسنده: حمیدیان، سعید

70.سنت مدیحه پردازی ضمن غزل با اشاره ای به جایگاه سعدی (6 صفحه - از 35 تا 40) مجلات : زبان و ادبیات » زبان و ادبیات فارسی(دانشگاه آزاد اسلامی اراک) » پاییز 1384 - شماره 3 »
نویسنده: حمیدیان، سعید

71.یگانگی ها در سبک سخموری جاحظ و سعدی (9 صفحه - از 46 تا 54)

مجلات : علوم انسانی » پیک نور » پاییز 1386 - شماره 19 » نویسنده: حاجی مزدرانی، مرتضی

72.نگاه طبیعت آمیز سعدی به جامعه (در گلستان) (22 صفحه - از 97 تا 118) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد اسلامی خوی) » بهار 1383 - شماره 2 » نویسنده: اصغری گوار، نرگس

73.سعدی و نظر بازی (19 صفحه - از 53 تا 71) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد اسلامی خوی) » زمستان 1384 - شماره 4 » نویسنده: صادقی گیوی، مریم

74.بازتاب شعر مسعود سعد در آثار سعدی (34 صفحه - از 91 تا 124) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » کاوش نامه زبان و ادب » پاییز و زمستان 1384 - شماره 11 » نویسنده: کاردگر، یحیی

75.بیداری احساس در آثار حافظ، سعدی و شابی نوشته محمد علی آذرشب (خلاصه مقاله) (1 صفحه - از 219 تا 219) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » کاوش نامه زبان و ادب » بهار و تابستان 1386 - شماره 14 »

76.تأثیر وراثت و محیط بر روان آدمی از دیدگاه سعدی (8 صفحه - از 8 تا 15) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ اصفهان » بهار 1386 - شماره 35 » نویسنده: گلشنی، فرناز - نویسنده: رادمنش، عطا محمد - نویسنده: نوری، ابوالقاسم

77.نگاهی به فرهنگ سعدی پژوهی (4 صفحه - از 66 تا 69) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات » شهریور 1386 - شماره 5 » ناقد: غلامزاده، داوود

78.حدیث غربت سعدی (42 صفحه - از 34 تا 75) مجلات : زبان و ادبیات » بایا » خرداد و تیر 1384 - شماره 39 و 40 » نویسنده: - نویسنده: فرخ فال، رضا

79.سرود پند سعدی (6 صفحه - از 844 تا 849) مجلات : روان‌شناسی و علوم تربیتی » تعلیم و تربیت » دوره اول، بهمن 1315 - شماره 83 »

80.فرهنگ سعدی: رویدادهای سترگ در پژوهشهای ایرانشناسی (5 صفحه - از 633 تا 637) مجلات : هنر » کلک » تیر و مرداد و شهریور و مهر 1375 - شماره 76 و 77 و 78 و 79 » ناقد: اسماعیل پور، ابوالقاسم

81.یک غزل ناتمام از سعدی (1 صفحه - از 731 تا 731) مجلات : هنر » مهر » آذر 1313 - شماره 19 »

82.اقتراح: استاد سخن سعدی است (بزرگترین شاعر ایران کیست - جواب پنجم) (5 صفحه - از 945 تا 949) مجلات : هنر » مهر » بهمن 1313 - شماره 21 » نویسنده: نفیسی، سعید

83.مفتی ملت اصحاب نظر (بحثی در پیوند با نظر بازی از دیدگاه سعدی) (20 صفحه - از 243 تا 262) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز » تابستان 1386 - شماره 51 » نویسنده: نظری، جلیل

84.هشتصدمین سال ولادت سعدی (8 صفحه - از 547 تا 554) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 »

85.نظری به شخصیت سعدی و بعضی عوامل مؤثر در آن (28 صفحه - از 559 تا 586) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 » نویسنده: صناعی، محمود

86.زبان سعدی و پیوند آن با زندگی (37 صفحه - از 587 تا 623)مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 »نویسنده: محجوب، محمد جعفر

87.تأملی بر عقاید سعدی در تأثیر تربیت (22 صفحه - از 627 تا 648) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 »نویسنده: دباشی، حمید

88.واقع گرایی سعدی (21 صفحه - از 649 تا 669)مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 » نویسنده: جمال زاده، سید محمد علی

89.ذکر جمیل سعدی (5 صفحه - از 670 تا 674) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 » نویسنده: مینوی، مجتبی

90.سعدی و سیف فرغانی (7 صفحه - از 675 تا 681) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 » نویسنده: صفا، ذبیح الله

91.سعدی و امرسن (15 صفحه - از 690 تا 704) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 » نویسنده: جهانپور، فرهنگ

92.برگزیده ها: سعدی و عالمان دین (18 صفحه - از 480 تا 497) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » بهار 1365 - شماره 15 »

93.باز هم ذکر جمیل سعدی (6 صفحه - از 115 تا 120) مجلات : علوم انسانی » ایران شناسی » بهار 1368 - شماره 1 » نویسنده: فرهودی، حسین

94.همه گویند ولی گفته سعدی دگر است (14 صفحه - از 27 تا 40)مجلات : علوم انسانی » ایران شناسی » بهار 1370 - شماره 9 » نویسنده: مهدوی دامغانی، احمد

95.انوشیروان و بوزرجمهر در گلستان سعدی (13 صفحه - از 85 تا 97) مجلات : علوم انسانی » ایران شناسی » بهار 1370 - شماره 9 » نویسنده: دباشی، حمید

96.بر طاق ایوان فریدون: نقش دولت و رعیت در دیده سعدی (25 صفحه - از 160 تا 184) مجلات : علوم انسانی » ایران شناسی » بهار 1370 - شماره 9 » نویسنده: امانت، عباس

97.همه گویند و سخن گفتن سعدی دگر است (2 صفحه - از 55 تا 56) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: مهدوی دامغانی، احمد

98.سعدی و سیف فرغانی (3 صفحه - از 57 تا 59) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: صفا، ذبیح الله

99.سعدی در پهنه ی علوم اجتماعی (4 صفحه - از 60 تا 63) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: تکمیل همایون، ناصر

100.اشارات و مفاهیم پزشکی و بهداشتی در آثار سعدی (3 صفحه - از 64 تا 66) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: عزیزی، محمد حسین

101.نظر از دیدگاه سعدی (3 صفحه - از 68 تا 70) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: معروف، عبدالرضا

102.تأثر سعدی از رودکی (2 صفحه - از 74 تا 75) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: قاسمی گل افشانی، اکبر

103.شعر چاپ نشده یی از بهار سعدی (2 صفحه - از 76 تا 77) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: سجادی، رضا

104.مکتب آدمیت سعدی و تضمین شعری از او (1 صفحه - از 48 تا 48)مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » مهر 1386 - شماره 45 » نویسنده: فربد، ناصر

105.گذر سعدی از آبادان (12 صفحه - از 542 تا 553) مجلات : زبان و ادبیات » چیستا » دی 1360 - شماره 5 » نویسنده: باستانی پاریزی، محمد ابراهیم

106.چاپ جدید دیوان سعدی (1 صفحه - از 19 تا 19) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » جهان کتاب » شهریور و مهر 1386 - شماره 220 و 221 » نویسنده: ذاکری، مصطفی

107.بخش ادبی: سخنی چند درباره سعدی (16 صفحه - از 321 تا 336) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال چهارم، فروردین 1339 - شماره 5 » نویسنده: افشار، ایرج

108.گلی از گلستان سعدی در ادبیات فرانسه (2 صفحه - از 530 تا 531) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال سوم، تیر 1324 - شماره 10 » نویسنده: افشار، ایرج

109.سانسور نصایح الملوک سعدی (1 صفحه - از 990 تا 990) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال پنجم، زمستان 1358 - شماره 10 و 11 و 12 » نویسنده: افشار، ایرج

110.سعدی (2 صفحه - از 288 تا 289) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال هفتم، تیر 1360 - شماره 4 » نویسنده: صورت گر، لطف علی

111.باز واپسین وداع با سعدی (7 صفحه - از 3 تا 8 - از 17 تا 17) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال هشتم، فرودین 1361 - شماره 1 » نویسنده: یغمایی، حبیب

112.تحقیقات ایرانی: درباره چند بیت از سعدی (5 صفحه - از 299 تا 303)

مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال دهم، تیر و مرداد 1363 - شماره 4 و 5 » نویسنده: یغمایی، حبیب

113.ارزیابی اشعار عربی سعدی (5 صفحه - از 654 تا 658) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال دهم، دی و بهمن 1363 - شماره 10 و 11 » نویسنده: عباس، احسان - مترجم: موید شیرازی، جعفر

114.سعدی در اروپا (5 صفحه - از 572 تا 576) مجلات : زبان و ادبیات » سخن » دوره سوم، اردیبهشت و خرداد 1326 » نویسنده: زرین کوب، عبدالحسین

115.ایران شناسی نام و نامه ی سعدی (2 صفحه - از 20 تا 21) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » بهمن 1383 - شماره 11 » نویسنده: کی منش، عباس

116.باز هم همه گویند، ولی گفته ی سعدی دگر است (4 صفحه - از 22 تا 25) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » بهمن 1383 - شماره 11 » نویسنده: مهدوی دامغانی، احمد

117.شباهت مضمون در داستانی از بودا و حکایتی از سعدی (1 صفحه - از 40 تا 40) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1384 - شماره 15 » نویسنده: لیورستن - نویسنده: ا.و

118.عقاید و آراء: سعدی شیرازی و هوگوی فرانسوی (6 صفحه - از 57 تا 62) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال دوازدهم، فروردین و اردیبهشت و خرداد 1365 - شماره 1-3 » نویسنده: آستانه ای، مهدی

119.سعدی در نگاه سخن سرایان (5 صفحه - از 16 تا 20) مجلات : هنر » شعر » تابستان 1385 - شماره 47 » نویسنده: حسن لی، کاووس

120.سحر غزل و اعجاز بیان سعدی: نگاهی به کتاب تکوین غزل و نقش سعدی نوشته دکتر محمود عبادیان (2 صفحه - از 21 تا 22)

مجلات : هنر » شعر » تابستان 1385 - شماره 47 » نویسنده: امینی، اسماعیل

121.گلستان سعدی (5 صفحه - از 737 تا 741) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال نوزدهم، مهر تا آذر 1372 - شماره 7-9 » نویسنده: ستوده، منوچهر

122.مشاعره سعدی و حافظ (2 صفحه - از 144 تا 145) مجلات : زبان و ادبیات » سخن » دوره ششم، فروردین 1334 »

123.خوش گویی و خوش خویی از منظر سعدی (5 صفحه - از 17 تا 21) مجلات : زبان و ادبیات » رشد آموزش زبان و ادب فارسی » تابستان 1384 - شماره 74 » نویسنده: جوکار، منوچهر

124.صاحب خبر: طرح یک نکته از غزل سعدی (1 صفحه - از 35 تا 35) مجلات : زبان و ادبیات » رشد آموزش زبان و ادب فارسی » تابستان 1384 - شماره 74 » نویسنده: مصطفی زاده، وحید

125.آرمان شهر سعدی (4 صفحه - از 8 تا 11) مجلات : زبان و ادبیات » رشد آموزش زبان و ادب فارسی » زمستان 1386 - شماره 84 » نویسنده: موسوی، مهرالسادات

126.عوامل تربیت در باب های هفتم و هشتم گلستان سعدی (20 صفحه - از 153 تا 172) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » بهار 1385 - شماره 177 »
نویسنده: صدرالحفاظی، سید مهدی

127.شگردهای هنری سعدی (4 صفحه - از 30 تا 33) مجلات : هنر » شعر » نیمه دوم تابستان 1383 - شماره 37 » نویسنده: حسن لی، کاووس

128.ستایش سعدی از خودش (4 صفحه - از 57 تا 60)

مجلات : زبان و ادبیات » یغما » فروردین 1354 - شماره 319 » نویسنده: بهجت الفقیه تبریزی

129.ستایش سعدی از خودش (2) (4 صفحه - از 166 تا 169) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » خرداد 1354 - شماره 321 »نویسنده: الفقیه تبریزی، بهجت

130.کلیات سعدی (3 صفحه - از 169 تا 171) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » خرداد 1354 - شماره 321 » نویسنده: تجربه کار، نصرت

131.شیخ سعدی شیرازی (4 صفحه - از 65 تا 68) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » اردیبهشت 1357 - شماره 356 » نویسنده: یغمایی، حبیب

132.مثلثات سعدی حافظ و شاه داعی (5 صفحه - از 417 تا 421) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مهر 1357 - شماره 361 » نویسنده: موید شیرازی، جعفر

133.غزلیات سعدی (2 صفحه - از 436 تا 437) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مهر 1357 - شماره 361 » نویسنده: یغمایی، حبیب

134.المؤتلف و المختلف فی الأدبین: الفارسی و المغربی الأندلسی شعر العرفان أنموذجأ (الشوشتری و سعدی الشیرا (46 صفحه - از 190 تا 235) مجلات : علوم انسانی » المنهاج » بهار 1381 - شماره 25 » نویسنده: الإدریسی، حسین

135.زن در آیینه شعر فارسی/ 4- شیخ مصلح الدین سعدی (14 صفحه - از 34 تا 47) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » کتاب زنان » زمستان 1380 - شماره 14 » نویسنده: جودی نعمتی، اکرم

136.مکر پیرزن و تدبیر شیخ سعدی (2 صفحه - از 86 تا 87)

مجلات : زبان و ادبیات » سخن » فروردین 1346 - شماره 191 » نویسنده: محمود آصفی، زین الدین

137.مثلثات سعدی حافظ و شاه داعی (7 صفحه - از 489 تا 495) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » آبان 1357 - شماره 362 » نویسنده: موید شیرازی، جعفر

138.منهج سعدی فی الإقتباس من القرآن الکریم و الحدیث (13 صفحه - از 34 تا 46) مجلات : علوم انسانی » العلوم الانسانیة » بهار و تابستان 1370 - شماره 13 و 14 » نویسنده: میرزا محمد، علی رضا

139.مباحث لغوی (بخش اول - سعدی) (3 صفحه - از 136 تا 138) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » بهمن 1345 - شماره 38 » نویسنده: نشاط، سید محمود

140.مباحث لغوی (بخش اول - سعدی) (3 صفحه - از 923 تا 925) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » آبان 1345 - شماره 35 » نویسنده: نشاط، سید محمود

141.شعری از بوستان سعدی (7 صفحه - از 227 تا 233) مجلات : زبان و ادبیات » سخن » تیر 1355 - شماره 287 » نویسنده: لسان، حسین

142.جامعه ی آرمانی در نگاه فارابی و سعدی (16 صفحه - از 69 تا 84) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز » پاییز 1385 - شماره 48 » نویسنده: جوکار، نجف

143.سخن و خوانندگان: دختر سعدی (4 صفحه - از 852 تا 855) مجلات : زبان و ادبیات » سخن » شهریور 1345 - شماره 186 » نویسنده: امامی، ابوالقاسم - نویسنده: کاظم، صافی ناز

144.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (6 صفحه - از 15 تا 20) مجلات : هنر » هنر و مردم » خرداد 1349 - شماره 92 » نویسنده: ستاری، جلال

145.گفت و شنودهای توانگر و تهی دست به روایت گلستان سعدی (9 صفحه - از 22 تا 30) مجلات : زبان و ادبیات » چیستا » مهر 1382 - شماره 201 » نویسنده: روح الامینی، محمود

146.در جستجوی خودانگاره سعدی (12 صفحه - از 318 تا 329) مجلات : زبان و ادبیات » چیستا » دی و بهمن 1374 - شماره 124 و 125 » نویسنده: کشاورز، فاطمه - مترجم: منفرد، افسانه

147.مقایسه بین سه تن از بزرگترین سخن سرایان ادب فارسی فردوسی، نظامی، سعدی (13 صفحه - از 49 تا 61) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره بیست و ششم، اردیبهشت 1336 - شماره 2 » نویسنده: وحید دستگردی، محمد

148.جهان بینی تحلیلی سعدی و جهان بینی ترکیبی حافظ (7 صفحه - از 616 تا 622) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره چهلم، آذر 1350 - شماره 9 » نویسنده: یمینی، عبدالعظیم

149.جهان بینی تحلیلی سعدی و جهان بینی ترکیبی حافظ (7 صفحه - از 673 تا 679)مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره چهلم، دی 1350 - شماره 10 »

150.ماده تاریخی تازه در وفات سعدی (1 صفحه - از 560 تا 560) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره چهل و یکم، آبان 1351 - شماره 8 » نویسنده: سهیلی خوانساری، احمد

151.خانه سعدی (3 صفحه - از 712 تا 714) مجلات : زبان و ادبیات » چیستا » خرداد 1365 - شماره 29 »مترجم: حکمی، نسترن

152.نه بر حق گوی را گستاخ نامند: به حق در ذکر حق گستاخ سعدی است (7 صفحه - از 276 تا 282)

مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره چهل و دوم، تیر 1352 - شماره 4 » نویسنده: یغمایی، پیمان

153.باز تذکری درباره (بغداد و تازی) در شعر شیخ اجل شیراز سعدی (8 صفحه - از 728 تا 735)
مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره چهل و دوم، بهمن و اسفند 1352 - شماره 11 » نویسنده: جمال زاده، سید محمد علی

154.گلستان سعدی و ترجمه های آن به زبان ارمنی (3 صفحه - از 240 تا 242) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره چهل و سوم، تیر 1353 - شماره 4 » نویسنده: قوکاسیان، هراند

155.توضیح و تذکری درباره بغداد و تازی در شعر سعدی (بقیه مقاله) (13 صفحه - از 290 تا 302)
مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره چهل و سوم، مرداد و شهریور 1353 - شماره 5 و 6 » نویسنده: جمال زاده، سید محمد علی

156.کتابخانه ارمغان: جهان بینی در نظر سعدی (1 صفحه - از 416 تا 416) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره چهل و سوم، مهر 1353 - شماره 7 »

157.بنام سعدی (1 صفحه - از 559 تا 559) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره هجدهم، آبان 1316 - شماره 8 » شاعر: صدارت (نسیم)، علی

158.شهریار ملک سخن سعدی (5 صفحه - از 712 تا 716) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره هجدهم، آذر و دی 1316 - شماره 9 و 10 » نویسنده: فرامرزی، عبدالرحمان

159.تقریظ سرگذشت شیخ بزرگوار سعدی (2 صفحه - از 716 تا 717)

مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره هجدهم، آذر و دی 1316 - شماره 9 و 10 » نویسنده: حایری انصاری اصفهانی، محمد حسن

160.جدال مدعی با سعدی (6 صفحه - از 465 تا 470) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره سی و ششم، آذر 1346 - شماره 9 » نویسنده: محیط طباطبایی، سید محمد

161.جدال مدعی با سعدی (7 صفحه - از 489 تا 495) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره سی و ششم، دی 1346 - شماره 10 » نویسنده: محیط طباطبایی، سید محمد

162.شهریار ملک سخن (سعدی) (13 صفحه - از 9 تا 21)مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره نوزدهم، فروردین 1317 - شماره 1 »نویسنده: فرامرزی، عبدالرحمان

163.غزلسرائی سعدی (12 صفحه - از 417 تا 428)مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره نوزدهم، مهر 1317 - شماره 7 »نویسنده: ناصح، محمد علی

164.حکیم نظامی گنجوی (مقایسه نظامی با سعدی) (16 صفحه - از 321 تا 336)مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره بیستم، شهریور 1318 - شماره 6 »نویسنده: وحید دستگردی، محمد

165.قصب الجیب حدیث سعدی (3 صفحه - از 726 تا 728)مجلات : زبان و ادبیات » سخن » اردیبهشت 1343 - شماره 162 و 163 »نویسنده: ناتل خانلری، پرویز

166.داستان و قصه در بوستان سعدی (4 صفحه - از 46 تا 49)مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » خرداد 1386 - شماره 248 »نویسنده: محمدی فشارکی، محسن

167.نقد غزل و زیبانمایی سعدی شیرازی (4 صفحه - از 28 تا 31) مجلات : هنر » شعر » پاییز 1385 - شماره 49 »نویسنده: وحیدیان کامیار، تقی

168.تاثیر سعدی بر گوته (5 صفحه - از 42 تا 46)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » 6 بهمن 1356 - شماره 225 »نویسنده: فکری ارشاد، جهانگیر

169.زبان و ادبیات: گلواژه های نبوی در بوستان سعدی (5 صفحه - از 40 تا 44)مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » آذر 1386 - شماره 254 »نویسنده: راد منش، عطا محمد

170.نوروز و بهار (از چشم سعدی) (3 صفحه - از 243 تا 245)مجلات : زبان و ادبیات » سخن » اسفند 1353 - شماره 276 »شاعر: سعدی

171.تتبع در گلستان سعدی (12 صفحه - از 167 تا 178)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » اردیبهشت 1352 - شماره 113 »نویسنده: منزوی، احمد

172.تتبع در گلستان سعدی (6 صفحه - از 341 تا 346)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » خرداد 1352 - شماره 114 »نویسنده: منزوی، احمد

173.تتبع در گلستان سعدی (3) (6 صفحه - از 465 تا 470)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » تیر 1352 - شماره 115 »نویسنده: منزوی، احمد

174.تتبع در گلستان سعدی (4) (5 صفحه - از 552 تا 556)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » مرداد 1352 - شماره 116 »نویسنده: منزوی، احمد

175.تتبع در گلستان سعدی (5 صفحه - از 727 تا 731)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » مهر 1352 - شماره 118 »نویسنده: منزوی، احمد

176.تتبع در گلستان سعدی (6) (5 صفحه - از 866 تا 870) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » آبان 1352 - شماره 119 »نویسنده: منزوی، احمد

177.معرفی کتاب: «چهار تقویم - فلسفه تاریخ و اجتماع - سعدی - الحق» (2 صفحه - از 1161 تا 1162)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » بهمن 1352 - شماره 122 »

178.تحقیقات: مولوی و سعدی (11 صفحه - از 283 تا 293)مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » تیر و مرداد و شهریور 1355 - شماره 166 و 167 و 168 »نویسنده: محیط طباطبایی، سید محمد

179.درنگی در دیدگاه های تربیتی سعدی (6 صفحه - از 32 تا 37)مجلات : روان‌شناسی و علوم تربیتی » پیوند » آبان 1386 - شماره 337 »نویسنده: عبداللهی پور، جواد

180.هنر شروع داستان در حکایات سعدی و داستان های کوتاه غرب (22 صفحه - از 37 تا 58)
مجلات : زبان و ادبیات » پژوهش زبان و ادبیات فارسی » پاییز و زمستان 1385 - شماره 7 » نویسنده: نوروزیان، مسعود - نویسنده: شکروی، شادمان - نویسنده: صحتی، افسانه

181.شایسته (هنرمندی با روح سعدی و حافظ) (4 صفحه - از 22 تا 25)مجلات : هنر » هنر و مردم » دی 1345 - شماره 51 »

182.شناسائی سعدی در اروپا (4 صفحه - از 2 تا 5)مجلات : هنر » هنر و مردم » آبان و آذر 1346 - شماره 61 و 62 »نویسنده: سامی، علی

183.تحلیلی بر کاربرد هنری فعل در غزلهای سعدی (26 صفحه - از 37 تا 62)مجلات : زبان و ادبیات » پژوهشهای ادبی » پاییز و زمستان 1382 - شماره 2 »نویسنده: ایران زاده، نعمت الله

184.نقد و نظری بر شرح و تصحیح ابیاتی از بوستان سعدی (12 صفحه - از 103 تا 114) مجلات : زبان و ادبیات » پژوهشهای ادبی » بهار 1383 - شماره 3 »نویسنده: نیک منش، محمد

185.بوستان سعدی (6 صفحه - از 11 تا 16)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » فروردین 1343 - شماره 4 »نویسنده: ناصح، محمد علی

186.بوستان سعدی (5 صفحه - از 21 تا 25)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » اردیبهشت 1343 - شماره 5 »نویسنده: ناصح، محمد علی

187.بوستان سعدی (6 صفحه - از 21 تا 26)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » خرداد 1343 - شماره 6 »نویسنده: ناصح، محمد علی

188.بوستان سعدی (4 صفحه - از 8 تا 11)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » تیر 1343 - شماره 7 »نویسنده: ناصح، محمد علی

189.بوستان سعدی (4 صفحه - از 18 تا 21)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » مرداد 1343 - شماره 8 »نویسنده: ناصح، محمد علی

190.بوستان سعدی (6 صفحه - از 34 تا 39) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » شهریور 1343 - شماره 9 » نویسنده: ناصح، محمد علی

191.بوستان سعدی (5 صفحه - از 10 تا 14) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » مهر 1343 - شماره 10 » نویسنده: ناصح، محمد علی

192.بوستان سعدی (3 صفحه - از 13 تا 15) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » آذر 1343 - شماره 12 » نویسنده: ناصح، محمد علی

193.بوستان سعدی (4 صفحه - از 32 تا 35) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » دی 1343 - شماره 13 » نویسنده: ناصح، محمد علی

194.بوستان سعدی (4 صفحه - از 10 تا 13) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » بهمن 1343 - شماره 14 » نویسنده: ناصح، محمد علی

195.بوستان سعدی (4 صفحه - از 29 تا 32) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » اسفند 1343 - شماره 15 » نویسنده: ناصح، محمد علی

196.بوستان سعدی (باب اول در عدل و تدبیر و رأی) (4 صفحه - از 37 تا 40)
مجلات : زبان و ادبیات » وحید » فروردین 1344 - شماره 16 » نویسنده: ناصح، محمد علی

197.بوستان سعدی (4 صفحه - از 19 تا 22) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » اردیبهشت 1344 - شماره 17 » نویسنده: ناصح، محمد علی

198.بوستان سعدی (4 صفحه - از 15 تا 18) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » خرداد 1344 - شماره 18 » نویسنده: ناصح، محمد علی

199.مباحث لغوی (بخش اول سعدی) (3 صفحه - از 923 تا 925) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » آبان 1344 - شماره 23  نویسنده: نشاط، سید محمود

200.چند وامواژه سعدی در شاهنامه فردوسی (26 صفحه - از 269 تا 294)مجلات : علوم انسانی » فرهنگ » پاییز 1369 - شماره 7 » نویسنده: هنینگ، و . ب - مترجم: زر شناس، زهره

201.تحقیقات ادبی: سالشمار سفرهای سعدی (13 صفحه - از 785 تا 797) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » دی و بهمن و اسفند 1354 - شماره 160 و 161 و 162 » نویسنده: جان بویل - مترجم: اوانس اوانسیان

202.جمعیت در آثار شیخ سعدی علیه الرحمه (28 صفحه - از 29 تا 56) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » جمعیت » بهار و تابستان 1372 - شماره 3 و 4 » نویسنده: امیر خسروی، ارژنگ - نویسنده: نجفی، احمد

203.جمعیت در آثار سعدی (بخش دوم) (12 صفحه - از 9 تا 20) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » جمعیت » پاییز و زمستان 1372 - شماره 5 و 6 » نویسنده: امیر خسروی، ارژنگ

204.مبانی و زمینه های مردم شناسی در گلستان سعدی (16 صفحه - از 69 تا 84) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » جمعیت » تابستان و پاییز 1373 - شماره 8 و 9 » نویسنده: حسینی کازرونی، سید احمد

205.سعدی (7 صفحه - از 749 تا 755) مجلات : زبان و ادبیات » آموزش و پرورش » دوره بیست و ششم، آذر 1332 - شماره 12 » معرف: پیامی، رضوان دخت

206.هدیه اصحاب سعدی - نظامی عروضی (3 صفحه - از 9 تا 11) مجلات : تاریخ » کاوه » 24 خرداد 1290 - شماره 58 »

207.قطعه ای به زبان سعدی در نکوهش میخوارگی (10 صفحه - از 233 تا 242) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ » بهار 1369 - شماره 6 » نویسنده: زر شناس، زهره

208.فرهنگی، هنری: شناسنامه سعدی (2 صفحه - از 18 تا 19) مجلات : علوم انسانی » رشد معلم » فروردین 1377 - شماره 133 » نویسنده: وزیری، سعید

209.بوستان سعدی (4 صفحه - از 521 تا 524) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » دی 1347 - شماره 75 » نويسنده: سروش یار، جمشید

210.در اقصای عالم بگشتم بسی: «خویشتن شناسی سعدی» (8 صفحه - از 52 تا 59) مجلات : زبان و ادبیات » رشد آموزش زبان و ادب فارسی » زمستان 1378 - شماره 53 » نویسنده: کشاورز، فاطمه - مترجم: امام، عباس

211.هویت ملی: اهداف حکومت اسلامی و وظایف حاکمان در آثار سعدی (به بهانه بزرگداشت معلم بزرگ، سعدی شیرازی) (3 صفحه - از 6 تا 8) مجلات : علوم انسانی » رشد معلم » اردیبهشت 1386 - شماره 209 » نویسنده: کاظمی اطهر، ذبیح الله

212.یکی از مظاهر هنر سعدی (5 صفحه - از 162 تا 166) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » خرداد 1342 - شماره 42 » نویسنده: یوسفی، غلامحسین

213.یکی از مظاهر هنر سعدی (5 صفحه - از 263 تا 267) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » تیر و مرداد 1342 - شماره 43 و 44 » نویسنده: یوسفی، غلامحسین

214.سعدی و شاه کریم، شاعر قزاق (8 صفحه - از 67 تا 74) مجلات : زبان و ادبیات » نامه پارسی » سال دهم، زمستان 1384 - شماره 4 » نویسنده: قمبربکاوا، غالیه

215.مفهوم اعتدال و عدالت در اندیشه سعدی (1) (1292 - 1193») (7 صفحه - از 319 تا 325)
مجلات : هنر » بخارا » فروردین 1379 - شماره 11 » نویسنده: نراقی، احسان

216.طنز فاخر سعدی (4 صفحه - از 292 تا 295) مجلات : هنر » بخارا » آذر 1382 - شماره 31 » ناقد: هاشمی پور، مرتضی

217.متنبی و سعدی (تألیف دکتر حسنعلی محفوظ) (16 صفحه - از 223 تا 238) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » شهریور 1338 - شماره 6 » ناقد: محقق، مهدی

218.گلستان سعدی (4 صفحه - از 529 تا 532) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » دی 1338 - شماره 8 » نویسنده: دشتی، علی

219.قلمرو سعدی (تالیف علی دشتی) (14 صفحه - از 212 تا 225) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » تیر 1339 - شماره 11 » ناقد: محقق، مهدی

220.گلستان سعدی (رستم علی اوغلی علی یف) (12 صفحه - از 540 تا 551) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » آبان 1339 - شماره 13 »

221.عقاید و آراء: قلمرو سعدی (9 صفحه - از 508 تا 516) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » آبان 1339 - شماره 13 » نویسنده: دشتی، علی

222.گلستان سعدی (بقلم رستم موسی اعلی علی یف) (3 صفحه - از 274 تا 276)مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » خرداد 1340 - شماره 18 » ناقد: موحد، محمد علی

223.گزارش: (حکمت و معرفت) سعدی رئالیستی ایده آلیست (1 صفحه - از 78 تا 78) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » اطلاعات حکمت و معرفت » سال سوم، اردیبهشت 1387 - شماره 2 »

224.نفوذ تمدن ایرانی در خارج: شعر سعدی در چین (2 صفحه - از 79 تا 80) مجلات : زبان و ادبیات » یادگار » مهر 1323 - شماره 2 »

225.نسخ خطی: خط منسوب به شیخ سعدی (6 صفحه - از 51 تا 56) مجلات : زبان و ادبیات » یادگار » خرداد 1324 - شماره 10 »

226.عقاید تربیتی بزرگان ایرانی: سعدی (5 صفحه - از 16 تا 20) مجلات : روان‌شناسی و علوم تربیتی » مکتب مام » اردیبهشت 1351 - شماره 30 » نویسنده: سلیم

227.سعدی در نظر دیگران (10 صفحه - از 497 تا 506) مجلات : زبان و ادبیات » تَقدُم » آبان 1307 - شماره 9 »

228.رندی در غزل های عاشقانه ی سعدی (12 صفحه - از 380 تا 391) مجلات : هنر » گوهران » پاییز و زمستان 1385 - شماره 13 و 14 » نویسنده: ثروتیان، بهروز

229.مولانا جلال الدین و شیخ سعدی: ارتباط افکار خواجه و مولانا (11 صفحه - از 977 تا 987)
مجلات : زبان و ادبیات » وحید » آبان 1348 - شماره 71 » نویسنده: سادات ناصری، حسن

230.کنگره جهانی سعدی و حافظ (5 صفحه - از 166 تا 170) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » اردیبهشت 1350 - شماره 89 » گزارش: وحید نیا، سیف الله

231.گلستان سعدی (7 صفحه - از 97 تا 103) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » خرداد 1341 - شماره 167 » سخنران: همایی، جلال الدین

232.بوستان و گلستان سعدی (1 صفحه - از 476 تا 476) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » دی 1341 - شماره 174 » شاعر: سمیعی (ادیب السلطنه)، حسین

233.بیاض (جنگ) استاد حافظ و نسخه مضبوط و مشکول مثلثات سعدی (3 صفحه - از 272 تا 274)

مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مرداد 1346 - شماره 229 » نویسنده: افشار، ایرج

234.نظری درباره مثلثات سعدی (5 صفحه - از 414 تا 418) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » آبان 1346 - شماره 232 » نویسنده: سنجابی، کریم

235.مثلثات سعدی (6 صفحه - از 259 تا 264) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مرداد 1347 - شماره 239 » نویسنده: واجد شیرازی، محمد جعفر

236.مثلثات سعدی (4 صفحه - از 213 تا 216) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » تیر 1348 - شماره 250 » شاعر: واجد شیرازی، محمد جعفر

237.مثلثات شیخ سعدی (7 صفحه - از 522 تا 528) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » آذر 1348 - شماره 255 » نویسنده: واجد شیرازی، محمد جعفر

238.تضمین شعر سعدی شیرازی، فرزندان ناهموار (1 صفحه - از 210 تا 210) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » تیر 1349 - شماره 262 » شاعر: مایل هروی،

239.سعدی - مرد بشر دوست (4 صفحه - از 229 تا 232) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » تیر 1349 - شماره 262 » نویسنده: صفوی، آزرمیدخت

240.پیکره شیخ سعدی (2 صفحه - از 294 تا 295) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مرداد 1349 - شماره 263 » نویسنده: یغمایی، حبیب

241.هفتصدمین سال وفات سعدی (10 صفحه - از 321 تا 330) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » شهریور 1349 - شماره 264 نویسنده: محیط طباطبایی، سید محمد

242.سعدی شیرازی (5 صفحه - از 129 تا 133) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » خرداد 1350 - شماره 273 » نویسنده: یغمایی، حبیب

243.ترجمه آثار شیخ سعدی به انگلیسی (1 صفحه - از 167 تا 167) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » تیر 1330 - شماره 38 »

244.ذکر جمیل سعدی (7 صفحه - از 97 تا 103) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » خرداد 1331 - شماره 48 » نویسنده: مینوی، مجتبی

245.شهریار ملک سخن سعدی (6 صفحه - از 402 تا 407) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مهر 1350 - شماره 277 »

246.سعدی - حافظ (3 صفحه - از 293 تا 295) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مرداد 1350 - شماره 275 » نویسنده: محجوب، محمد جعفر

247.نظر برخی از سیاحان اروپایی درباره سعدی و حافظ (8 صفحه - از 590 تا 597) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » دی 1350 - شماره 280 » سخنران: انصاری (محقق)، نوش آفرین

248.خانه سعدی در شیراز (9 صفحه - از 83 تا 91) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » اردیبهشت 1352 - شماره 296 » نویسنده: محیط طباطبایی، سید محمد

249.خانه سعدی در شیراز (5 صفحه - از 221 تا 225) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » تیر 1352 - شماره 298 » نویسنده: بهروزی، علی نقی

250.خانه سعدی (5 صفحه - از 329 تا 333) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » شهریور 1352 - شماره 300 » نویسنده: محیط طباطبایی، سید محمد

251.آفاق شعر سعدی و حافظ؛ بحثی در سهولت و امتناع در شعر (3 صفحه - از 62 تا 64) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » کیان » فروردین و اردیبهشت 1377 - شماره 41 » نویسنده: حق شناس، علی محمد

252.ذکر مزار سعدی در کتاب شدالازار (3 صفحه - از 65 تا 67) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » کیان » فروردین و اردیبهشت 1377 - شماره 41 »نویسنده: پور پیرار، ناصر

253.مزار سعدی و برگ آخر شدالازار (5 صفحه - از 70 تا 74) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » کیان » خرداد و تیر 1377 - شماره 42 » نویسنده: امداد، حسن

254.بوستان سعدی به تصحیح علی اف (2) (10 صفحه - از 252 تا 261) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مرداد 1353 - شماره 311 » نويسنده: طرفه، اکبر

255.بوستان سعدی به تصحیح علی یف (5 صفحه - از 175 تا 179)مجلات : زبان و ادبیات » یغما » خرداد 1353 - شماره 309 » نويسنده: طرفه، اکبر

256.نامه سرگشاده به تربت مقدس حضرت شیخ مشرف فرزند شیخ مصلح سعدی شیرازی (13 صفحه - از 369 تا 381) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مهر 1353 - شماره 313 » نویسنده: یغمایی، حبیب

257.پاسخ حضرت سعدی به نامه سرگشاده (4 صفحه - از 451 تا 454) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » آبان 1353 - شماره 314 » شاعر: کیوان، سید مجتبی

258.مرکز سعدی شناسی و حافظ شناسی (2 صفحه - از 742 تا 743) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » اسفند 1353 - شماره 318 » نویسنده: بهروزی، علی نقی

259.ذکر سعدی در انفاس العارفین (4 صفحه - از 402 تا 405) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مهر 1355 - شماره 337 » نویسنده: قاسمی، شریف حسین

260.مدیحه های سعدی (9 صفحه - از 107 تا 115) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » بهار 1370 »نویسنده: شهیدی، سید جعفر

261.هنر در سخن سعدی (4 صفحه - از 116 تا 119) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » بهار 1370 » نویسنده: شعار، جعفر

262.دفاع از سعدی (10 صفحه - از 131 تا 140) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » بهار 1370 »نویسنده: درخشان، مهدی

263.زندگی و هنر شاعری سعدی (12 صفحه - از 141 تا 152) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » بهار 1370 » نویسنده: صادقیان، محمد علی

264.تعلیم و تربیت از دیدگاه سعدی (6 صفحه - از 4 تا 7 - از 116 تا 117) مجلات : روان‌شناسی و علوم تربیتی » پیوند » تیر و مرداد و شهریور 1368 - شماره 119 »

265.تحقیقاتی درباره کلیات سعدی (7 صفحه - از 385 تا 391) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » آذر 1337 - شماره 125 » نویسنده: مینوی، مجتبی

266.کتابی در اعتقادات از زمان سعدی (5 صفحه - از 6 تا 10) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » فروردین 1338 - شماره 129 » نویسنده: نفیسی، سعید

267.جست و جوی ادبیات کودک و نوجوان در گلستان سعدی (5 صفحه - از 74 تا 78)

مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه کودک و نوجوان » مرداد 1382 - شماره 70 » نویسنده: مهدی پور عمرانی، روح الله

268.العلاقات الأدبیة بین الثقافتین العربیة والفارسیة: سعدی الشیرازی نموذجاً (14 صفحه - از 95 تا 108) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » آفاق الحضارة الاسلامیة » مهر 1383 - شماره 14 » نویسنده: بن معیوض الجمیعی، عوض

269.سخنی تازه درباره سعدی (2 صفحه - از 141 تا 142) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » تیر 1328 - شماره 14 » نویسنده: منصوری، ذبیح الله

270.تصحیح قصیده شیخ سعدی (2 صفحه - از 152 تا 153) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » تیر 1328 - شماره 14 » نویسنده: قزوینی،

271.سعدی شیرازی و سردار مغول امیر انکیانو (8 صفحه - از 24 تا 31) مجلات : زبان و ادبیات » نامه انجمن » تابستان 1381 - شماره 6 » نویسنده: احمد، نذیر

271.بنای آرامگاه و مجسمه سعدی (12 صفحه - از 133 تا 144) مجلات : زبان و ادبیات » نامه انجمن » زمستان 1384 - شماره 20 » نویسنده: رستگار فسایی، منصور

272.سمینار بزرگداشت سعدی شیرازی و محمد فراتی (1 صفحه - از 147 تا 147) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » بهمن و اسفند 1384 و فروردین 1385 - شماره 100و101و102 »

273.دمی با سعدی (1 صفحه - از 44 تا 44) مجلات : اقتصاد » فرهنگ و تعاون » مرداد و شهریور 1377 - شماره 7 »

274.تحلیل ساختاری حکایت جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی (12 صفحه - از 69 تا 80) مجلات : زبان و ادبیات » پژوهش زبان و ادبیات فارسی » زمستان 1383 - شماره 3 » نویسنده: حسینی، مریم

275.تفاوت و تقابل نسل ها در آثار سعدی (28 صفحه - از 41 تا 68) مجلات : زبان و ادبیات » پژوهش زبان و ادبیات فارسی » بهار و تابستان 1384 - شماره 4 » نویسنده: روحانی، رضا - نویسنده: نیکو بخت، ناصر

276.تجلی شاعرانه داستان یوسف و زلیخا در آثار سعدی (8 صفحه - از 19 تا 26) مجلات : زبان و ادبیات » پژوهش نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی » پاییز و زمستان 1379 - شماره 28 » نویسنده: دزفولیان، کاظم

277.سیر اندیشه در آثار نظامی و سعدی (42 صفحه - از 137 تا 178) مجلات : زبان و ادبیات » پژوهش نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی » بهار 1381 - شماره 33 »
نویسنده: کرمی، محمد حسین

278.تحلیل گفتمان حکایت جدال سعدی و مدعی با نظربه مؤلفه های گفت و گو (14 صفحه - از 75 تا 88) مجلات : زبان و ادبیات » پژوهش زبان و ادبیات فارسی » بهار و تابستان 1383 - شماره 2 »
نویسنده: گرجی، مصطفی

279.در حاشیه «حکایت جدال مدعی با سعدی» (6 صفحه - از 91 تا 96) مجلات : حقوق » کانون » سال چهل و دوم، دوره جدید، تیر و مرداد 1377 - شماره 7 » نویسنده: بهاری راد، علی

280.تحلیل محتوای اشعار حافظ و سعدی بر اساس تیپ شخصیتی (درونگرایی- برونگرایی) (16 صفحه - از 113 تا 128)

مجلات : روان‌شناسی و علوم تربیتی » دانش و پژوهش در علوم تربیتی » بهار و تابستان 1384 - شماره 5 و 6 » نویسنده: حسن زاده، مالک

281.نقد و معرفی کتاب: بررسی انتقادی کتاب تحقیق درباره سعدی اثر هانری ماسه (6 صفحه - از 53 تا 58) مجلات : تاریخ » آیینه میراث » تابستان 1381 - شماره 17 » مترجم: فولاد وند (مهدا)، محمد مهدی - نویسنده: آقایانی چاوشی، جعفر

282.نقد و معرفی کتاب: عرفان سعدی (8 صفحه - از 29 تا 36) مجلات : تاریخ » آیینه میراث » پاییز و زمستان 1381 - شماره 18 و 19 » مترجم: فولاد وند (مهدا)، محمد مهدی - نویسنده: آقایانی چاوشی، جعفر

283.دو اظهار نظر درباره مقاله عرفان سعدی (3 صفحه - از 37 تا 39) مجلات : تاریخ » آیینه میراث » پاییز و زمستان 1381 - شماره 18 و 19 » مترجم: فولاد وند (مهدا)، محمد مهدی - نویسنده: روژه آنالدز - مترجم: پور نامداریان، محمد تقی

284.توضیحی در اطراف مقاله عرفان سعدی (15 صفحه - از 23 تا 37) مجلات : تاریخ » آیینه میراث » دوره جدید، پاییز 1382 - شماره 22 » نویسنده: ماحوزی، مهدی

285.برگی از تاریخ حقوق عمومی: حق و مصلحت (به روایت سعدی) (2 صفحه - از 78 تا 79)
مجلات : حقوق » حقوق عمومی » مرداد 1385 - شماره 1 »

286.روزگار سعدی (6 صفحه - از 32 تا 37) مجلات : اقتصاد » اطلاعات سیاسی - اقتصادی » مرداد و شهریور 1378 - شماره 143 و 144 » نویسنده: وامقی، ایرج

287.پیوند ادب و سیاست: حقوق بشر از دیدگاه سعدی (8 صفحه - از 64 تا 71)

مجلات : اقتصاد » اطلاعات سیاسی - اقتصادی » مهر و آبان 1383 - شماره 205 و 206 » نویسنده: قراگز لو، محمد

288.ارگانومی در شعر حافظ و سعدی (20 صفحه - از 1 تا 20) مجلات : علوم انسانی » علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) » زمستان 1382 و بهار 1383 - شماره 48 و 49 » نویسنده: اسپرهم، داود

289.تأثر سعدی شیرازی برسالة الإمام علی (علیه السلام) إلی مالک الأشتر (24 صفحه - از 149 تا 172) مجلات : زبان و ادبیات » اللغة العربیه و آدابها » سال اول، تابستان و پاییز 1384 - شماره 2 »
نویسنده: یثربی، سید علی محمد

290.جلوه هایی از قرآن و حدیث در آثار سعدی (3 صفحه - از 31 تا 33) مجلات : قرآن و حدیث » گلستان قرآن » اول اردیبهشت 1382 - شماره 146 » نویسنده: مرزبان راد، علی

291.آیات و تلمیحات دو باب از گلستان سعدی (4 صفحه - از 27 تا 30) مجلات : قرآن و حدیث » گلستان قرآن » نیمه دوم آذر 1382 - شماره 165 » نویسنده: حکیمیان، ابوالفتح

292.ملتقی سعدی الشیرازی بطهران - خطوة علی طریق التواصل العربی الإیرانی (8 صفحه - از 201 تا 208) مجلات : قرآن و حدیث » زبان و علوم قرآن » پاییز و زمستان 1379 - شماره 3 و 4 »
نویسنده: آیینه وند، صادق

293.سعدی در بوته نقد (6 صفحه - از 30 تا 35) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » آذر 1383 - شماره 218 » نویسنده: دستغیب، سید عبدالعلی

294.سعدی و حافظ دو نابغه شیراز (4 صفحه - از 20 تا 23) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1368 - شماره 70 » مترجم: فرح زاد، فرزانه - نویسنده: آن ماری شیمل

295.گلستان سعدی (2 صفحه - از 28 تا 29) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1368 - شماره 70 » نویسنده: انزابی نژاد، رضا

296.نگاهی دوباره به تصحیح گلستان سعدی (1 صفحه - از 28 تا 28) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » فروردین 1369 - شماره 73 » نویسنده: مهدوی دامغانی، احمد

297.غزلها و جهان بینی سعدی (3 صفحه - از 22 تا 24) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » تیر 1377 - شماره 143 » نویسنده: مشیری، مهشید

298.تأثیر سعدی بر امرسون (3 صفحه - از 79 تا 81) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » مهر 1377 - شماره 146 » نویسنده: کریستینا گریجو - مترجم: اسکندری، عبدالمجید

299.نکاتی در سرگذشت سعدی (5 صفحه - از 10 تا 14) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » نویسنده: محیط طباطبایی، سید محمد

300.یادداشتی بر کنگره سعدی (2 صفحه - از 15 تا 16) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 »

300.یادداشتی بر کنگره سعدی (2 صفحه - از 15 تا 16) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 »

301.سعدی در چین (2 صفحه - از 24 تا 25) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » سخنران: جان هون نین

302.نفوذ سعدی بر بزرگترین شاعران آمریکا در قرن نوزدهم میلادی (3 صفحه - از 26 تا 28)

مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » نویسنده: جروم رایت کلینتون

303.زمانه سعدی در ایران و ژاپن (2 صفحه - از 29 تا 30) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » نویسنده: امیکو اوکادا

304.مقام سعدی در حیات مدنی تاجیکستان (2 صفحه - از 30 تا 31) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » نویسنده: هاشم، رحیم

305.کهن ترین نسخه دیوان سعدی و راه استفاده از آن (3 صفحه - از 31 تا 33) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » نویسنده: شریعت، محمد جواد

306.غزلیات ناشناخته سعدی (3 صفحه - از 33 تا 35) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » نویسنده: عابدی، سید امیر حسن

307.آثار سعدی در کتابهای درسی جمهوری اسلامی ایران (2 صفحه - از 34 تا 35) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 »

308.جلوه های شاعرانه قصص اسلامی در شعر سعدی (4 صفحه - از 35 تا 38) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » نویسنده: یاحقی، محمد جعفر

309.فردوسی و سعدی (4 صفحه - از 38 تا 41) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » نویسنده: رستگار، منصور

310.سعدی و زبان عربی در آیینه گلستان (4 صفحه - از 42 تا 45)

مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » نویسنده: هادی زاده، رضا

311.خرد خیزیهای سعدی (4 صفحه - از 60 تا 63) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » مرداد 1378 - شماره 154 » نویسنده: صاعدی، عبدالعظیم

312.«گلستان» همان سعدی است (4 صفحه - از 68 تا 71) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1379 - شماره 171 » نویسنده: دستغیب، سید عبدالعلی

313.نگاهی به کتاب: مگر این پنج روزه... سعدی (4 صفحه - از 70 تا 73) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » تیر 1380 - شماره 177 » نویسنده: مرتضایی، سید جواد

314.کاستیها در ترجمه گلستان سعدی (2 صفحه - از 74 تا 75) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » خرداد 1381 - شماره 188 » نویسنده: سهلانی، سید محمد جواد

315.نقدی بر کتاب (سعدی آخر الزمان)(1) ماجرای پایان ناپذیر (6 صفحه - از 58 تا 63) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1381 - شماره 195 » نویسنده: نیک منش، مهدی

316.بازیافت غزلی غوغایی از سعدی (4 صفحه - از 22 تا 25) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » فروردین و اردیبهشت 1375 - شماره 126 » نویسنده: شیرازی، موید

317.مقدمه ای بر اندیشه سیاسی و اجتماعی سعدی (3 صفحه - از 20 تا 22) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » اردیبهشت 1367 - شماره 50 » نویسنده: رجائی، فرهنگ

318.نمونه هایی از مضامین قرآنی در اشعار سعدی شیرازی (20 صفحه - از 7 تا 26)

مجلات : قرآن و حدیث » پژوهش دینی » پاییز 1383 - شماره 7 » نویسنده: حجتی، سید محمد باقر

319.باب استثنا در سعدی (3 صفحه - از 6 تا 8) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » خرداد 1377 - شماره 8 » سخنران: شمیسا، سیروس

320.نگاهی بر آثار حسن دهلوی سجزی و تاًثیر سعدی هندوستان بر حافظ (2 صفحه - از 26 تا 27)
مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » آبان 1377 - شماره 13 » نویسنده: قلیچ خانی، حمید رضا

321.درباره گزیده قصاید سعدی (4 صفحه - از 77 تا 80) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » آینه پژوهش » خرداد - شهریور 1371 - شماره 13 و 14 » نویسنده: احمدی بیرجندی، احمد

322.گلستان سعدی چاپ جدید (6 صفحه - از 142 تا 147) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » اسفند1383 و فروردین1384- شماره 89 و 90 » نویسنده: تاج بخش، اسماعیل

323.سعدی پژوهی در سده چهارده هجری (16 صفحه - از 10 تا 25) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » فروردین 1379 - شماره 29 و 30 » نویسنده: حسن لی، کاووس

324.جهان بینی کلاسیک سعدی و جانسون در گلستان و راسلاس (6 صفحه - از 18 تا 23) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » اسفند1379 و فروردین1380 - شماره 41 و 42 » نویسنده: اولیایی نیا، هلن

325.تحلیل محتوای مفهوم عشق در غزل سعدی (4 صفحه - از 24 تا 27)

مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » اسفند1379 و فروردین1380 - شماره 41 و 42 » نویسنده: رشیدی، خسرو

326.فرهنگ سعدی پژوهی (4 صفحه - از 78 تا 81) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » تیر 1380 - شماره 45 » نویسنده: قاسمیان، خسرو

327.راز ماندگاری سعدی (2 صفحه - از 108 تا 109) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » فروردین و اردیبهشت 1381 - شماره 54 و 55 » گزارش: دامیار، زهرا

328.ماجرای پایان ناپذیر سعدی (6 صفحه - از 114 تا 119) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » خرداد و تیر 1381 - شماره 56 و 57 » نویسنده: نیک منش، مهدی

328.در آیین نکوداشت سعدی (4 صفحه - از 4 تا 7) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » اسفند 1381 و فروردین 1382 - شماره 65 و 66 » نویسنده: مسجد جامعی، احمد

329.حق با سعدی است (8 صفحه - از 130 تا 137) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » تیر 1382 - شماره 69 » نویسنده: نیک منش، مهدی

330.دمی با سعدی (14 صفحه - از 6 تا 19) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » شهریور 1382 - شماره 71 » مصاحبه شونده: آتشی، منوچهر - مصاحبه شونده: انزابی نژاد، رضا - مصاحبه شونده: موحد، ضیاء

331.گلستان سعدی و ابراهیم گلستان (8 صفحه - از 54 تا 61) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » شهریور 1382 - شماره 71 » نویسنده: آتش سودا، محمد علی

332.حق با سعدی است اما... (4 صفحه - از 102 تا 105)

مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » مهر 1382 - شماره 72 » نویسنده: موسوی، سید کاظم

333.همایش سعدی و ادبیات ازبک (2 صفحه - از 138 تا 139) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » خرداد و تیر 1383 - شماره 80 و 81 »

334.غزل سعدی عارفانه یا عاشقانه؟ (6 صفحه - از 48 تا 53) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » شهریور 1383 - شماره 83 » نویسنده: حمیدیان، سعید

335.سعدی در آیینه ادب معاصر/ تحلیلی از یک بی مهری فرهنگی و ادبی (10 صفحه - از 54 تا 63)
مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » شهریور 1383 - شماره 83  نویسنده: عابدی، کامیار

336.سعدی در غزل (12 صفحه - از 2 تا 13)مجلات : علوم انسانی » نشر دانش » مرداد و شهریور 1368 - شماره 53 » نویسنده: سمیعی، احمد

337.بررسی اندیشه های کلامی سعدی بر اساس نقد یک حکایت (14 صفحه - از 45 تا 58) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان) » بهار و تابستان 1381 - شماره 28 و 29 » نویسنده: آقا حسینی، حسین

338.سعدی و عرفان (18 صفحه - از 19 تا 36) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز » بهار 1381 - شماره 34 » نویسنده: نظری، جلیل

339.مضامین مشترک قابوسنامه و آثار سعدی (11 صفحه - از 175 تا 185)

مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز » بهار 1381 - شماره 34 » نویسنده: نظری، جلیل

340.آب حیات من است خاک سر کوی دوست،...(تأثیر پذیری سعدی از نهج البلاغه) (14 صفحه - از 175 تا 188) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ » بهار - زمستان 1379 - شماره 33 - 36 » نویسنده: خلیلی جهان تیغ، مریم

341.سعدی و احمد غزالی (14 صفحه - از 3 تا 16) مجلات : علوم انسانی » نشر دانش » بهار 1378 - شماره 91 »

342.شگردهای نامألوف در شعر سعدی (9 صفحه - از 16 تا 24) مجلات : علوم انسانی » نشر دانش » تابستان 1378 - شماره 92 »

343.سعدی را دریابید (9 صفحه - از 5 تا 13) مجلات : علوم انسانی » نشر دانش » پاییز 1378 - شماره 93 » نویسنده: ذاکری، مصطفی

344.بررسی چند واژه و ترکیب در «دیوان سعدی» (8 صفحه - از 17 تا 24) مجلات : علوم انسانی » نشر دانش » پاییز 1379 - شماره 97 »

345.پاره های موزون گلستان سعدی (18 صفحه - از 96 تا 113) مجلات : زبان و ادبیات » نامه فرهنگستان » تابستان 1374 - شماره 2 » نویسنده: نجفی، ابوالحسن - نویسنده: سمیعی، احمد

346.پاره های موزون گلستان سعدی (40 صفحه - از 98 تا 137)  مجلات : زبان و ادبیات » نامه فرهنگستان » پاییز 1374 - شماره 3 » نویسنده: نجفی، ابوالحسن - نویسنده: سمیعی، احمد

347.از سعدی تا آراگون (3 صفحه - از 145 تا 147) مجلات : زبان و ادبیات » نامه فرهنگستان » پاییز 1374 - شماره 3 » نویسنده: روح بخشان، عبدالحمید

348.پاره های موزون گلستان سعدی (37 صفحه - از 67 تا 103) مجلات : زبان و ادبیات » نامه فرهنگستان » زمستان 1374 - شماره 4 » نویسنده: نجفی، ابوالحسن - نویسنده: سمیعی، احمد

349.در اقصای عالم بگشتم بسی: خویشتن شناسی سعدی (15 صفحه - از 43 تا 57) مجلات : زبان و ادبیات » نامه فرهنگستان » بهار 1380 - شماره 17 » نویسنده: کشاورز، فاطمه - مترجم: امام، عباس

350.شعر و ادب/ نگاهی به اندیشه های اجتماعی و سجایای اخلاقی سعدی (18 صفحه - از 111 تا 128) مجلات : علوم انسانی » مشکو‌ة » تابستان 1375 - شماره 51 » نویسنده: ثقفی، سید محمد

351.اشاره هایی در حکمت و شیوه سعدی (1 صفحه - از 5 تا 5) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » خردنامه صدرا » تابستان 1379 - شماره 20

352.مثلثات شیخ سعدی (15 صفحه - از 175 تا 189) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » بهمن 1334 - شماره 33 » نویسنده: طوسی، ادیب

353.تأثر حافظ از سعدی (32 صفحه - از 2 تا 33) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » بهار 1335 - شماره 36 » نویسنده: مرتضوی، منوچهر

354.دنباله تأثر حافظ از سعدی (16 صفحه - از 165 تا 180) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » تابستان 1335 - شماره 37 » نویسنده: مرتضوی، منوچهر

355.دنباله تأثر حافظ از سعدی (14 صفحه - از 59 تا 72)

مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » بهار 1336 - شماره 40 » نویسنده: مرتضوی، منوچهر

356.سیر سعدی در آثار گذشتگان (5 صفحه - از 434 تا 438) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » زمستان 1337 - شماره 47 »

357.بررسی مقولات مربوطه به «آسیب های روانی» در گلستان سعدی (18 صفحه - از 93 تا 110) مجلات : روان‌شناسی و علوم تربیتی » دانش و پژوهش در روانشناسی » زمستان 1379 - شماره 6 »
نویسنده: جبل عاملی، اشرف

358.سعدی آموزگار قناعت (33 صفحه - از 26 تا 58) مجلات : علوم انسانی » مشکو‌ة » زمستان 1363 - شماره 6 » نویسنده: رکنی، محمد مهدی

359.عدالت در بوستان سعدی (40 صفحه - از 60 تا 99) مجلات : علوم انسانی » مشکو‌ة » بهار 1364 - شماره 7 » نویسنده: علوی مقدم، سید محمد

360.نظری به احادیث و اخبار در آثار سعدی (17 صفحه - از 152 تا 168) مجلات : علوم انسانی » مشکو‌ة » زمستان 1368 - شماره 25 » نویسنده: باقری بید هندی، ناصر

361.الاستاذ الاجل سعدی الشیرازی (12 صفحه - از 311 تا 322) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » پاییز 1341 - شماره 62 » نویسنده: ترجانی زاده، احمد

362.نظریات تربیتی سعدی در سیستم جدید آموزش و پرورش (9 صفحه - از 496 تا 504) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » زمستان 1347 - شماره 88  / نویسنده: سروری، محمد حسین

363.تأثرات همام تبریزی از سعدی شیرازی (10 صفحه - از 188 تا 197) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » سال 1350 - شماره 97 تا 100 » نویسنده: عیوضی، رشید

364.نکته یی در بوستان سعدی: عذرا- انداختی (9 صفحه - از 213 تا 221) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » تابستان 1353 - شماره 110 » نویسنده: عیوضی، رشید

365.گامی چند با شارحان بوستان در گلگشت سعدی (9 صفحه - از 297 تا 305)مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » تابستان 1354 - شماره 114 » نویسنده: انزابی نژاد، رضا

366.پرتوی از دقایق بلاغی قرآن کریم در آثار سعدی (28 صفحه - از 1 تا 28) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » بهار 1373 - شماره 150 » نویسنده: اکرمی، میر جلیل

367.سعدی در سلاسل جوانمردان (12 صفحه - از 5 تا 16) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » مطالعات عرفانی » زمستان 1384 - شماره 2 » نویسنده: شفیعی کدکنی، محمد رضا

368.پشتوانه های معنوی و مادی حکومت در نظر سعدی و مقایسه آن با نهج البلاغه (20 صفحه - از 93 تا 112) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » اندیشه دینی » پاییز 1384 - شماره 16 » نویسنده: جوکار، نجف

369.تحقیق در آثار سعدی و حافظ و وجوه اختلاف میان آن دو از نقطه نظر: مذهب - جبر و اختیار - عرفان (9 صفحه - از 479 تا 487) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » اسفند 1333 - شماره 31 » نویسنده: ترابی، اکبر

370.کنگره جهانی سعدی و حافظ  7 - 12 اردیبهشت 1350 - شیراز (5 صفحه - از 226 تا 230) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » تیر 1350 - شماره 274 » گزارشگر: یغمایی، حبیب

371.باز توضیح و تذکری درباره بغداد و تازی در شعر سعدی (هر دم از این باغ بری می رسد) (10 صفحه - از 205 تا 214) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره چهل و سوم، تیر 1353 - شماره 4 » نویسنده: جمال زاده، سید محمد علی

372.گزارشی مبتنی بر طرح پژوهشی مصوبه کمیته پژوهشی دانشگاه اصفهان پژوهشی تطبیقی درباره گلستان سعدی وراسلاس ساموئل جانسون (4 صفحه - از 137 تا 140) مجلات : علوم انسانی » پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان » سال 1379 - شماره 11 »

373.تو را که دست بلرزد گهر چه دانی سفت! (اهمیت نیروی جنسی در زندگی زناشویی از دید سعدی) (7 صفحه - از 89 تا 95) مجلات : علوم انسانی » ایران شناسی » بهار 1372 - شماره 17 » نویسنده: خالقی مطلق، جلال

374.ویژه نامه نوروز: نوروز در کلام سعدی (برای نوروز 1382 و روزهای زیبای بهاری که چه آسان می آیند و چه آس (1 صفحه - از 7 تا 7) مجلات : زبان و ادبیات » فردوسی » اسفند 1381 - شماره 3 »

375.تأملی بر صناعت روایت در گلستان (ترتیب کتابت و تهذیب ابواب به مثابه نمودی از عدالت نزد سعدی) (30 صفحه - از 88 تا 117) مجلات : علوم انسانی » ایران شناسی » سال ششم، بهار 1373 - شماره 1 » نویسنده: دباشی، حمید

376.تأملی در کتاب «مگر این پنج روزه...» (8 صفحه - از 18 تا 25) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » آینه پژوهش » مرداد و شهریور 1377 - شماره 51 » نویسنده: نظری، جلیل

377.تحلیلی بر مقدمه گلستان (34 صفحه - از 103 تا 136) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » پاییز 1384 - شماره 196 » نویسنده: زرقانی، سید مهدی

378.از دیدن تا سرودن (19 صفحه - از 375 تا 393) مجلات : فقه و اصول » تحقیقات اسلامی » سال ششم، بهار و تابستان 1370 - شماره 1 و 2 » نویسنده: سرامی، قدم علی

379.خوشه چینی شاعران از کلام امیرمؤمنان: کلیات سعدی، نهج البلاغه فارسی زبانها (6 صفحه - از 40 تا 45) مجلات : قرآن و حدیث » گلستان قرآن » مهر 1380 - شماره 82 » نویسنده: حسن بیگی، م

380.ادبیات جهان اسلام سعدی، از منظر فکر و فرهنگ (14 صفحه - از 139 تا 152) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » اندیشه تقریب » زمستان 1383 - شماره 1 » نویسنده: جعفریه، مهناز

381.سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست (6 صفحه - از 4 تا 9) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » فروردین 1379 - شماره 29 و 30 »

نویسنده: همایی، جلال الدین

382.تأثیر عارفان بر گلستان و بوستان (11 صفحه - از 155 تا 165) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » کیهان اندیشه » مرداد و شهریور 1376 - شماره 73 » نویسنده: عزتی پرور، احمد

383.پروانه و آتش (سیر تحول یک تمثیل عرفانی در ادبیات فارسی) (10 صفحه - از 27 تا 36)
مجلات : علوم انسانی » نشر دانش » پاییز 1382 - شماره 109 » نویسنده: پور جوادی، نصرالله

384.«بهارستان» و «پریشان»: قرب «گلستان» وزنی ندارند (4 صفحه - از 64 تا 67) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » مرداد 1383 - شماره 214 » نویسنده: ابراهیم زاده گرجی، رمضان

385.شگردهای داستان پردازی در بوستان (22 صفحه - از 17 تا 38) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » زمستان 1382 - شماره 189 » نویسنده: غلام، محمد

386.سعدی؛ مرثیه سرایی با «زبان گیری مادرانه» (3 صفحه - از 51 تا 53) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » خرداد 1386 - شماره 248 » نویسنده: ابراهیم زاده گرجی، رمضان

387.آهنگ گلستان (6 صفحه - از 15 تا 20) مجلات : علوم انسانی » علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) » تابستان 1369 - شماره 3و4 » نویسنده: البرز، پرویز

388.شرح حکایتی از بوستان، بر اساس فرهنگ هندوها (12 صفحه - از 15 تا 26) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان » زمستان 1381 - شماره 17 » نویسنده: جعفری، یونس

389.تساهل در ادب فارسی (18 صفحه - از 70 تا 87) مجلات : زبان و ادبیات » نامه فرهنگستان » بهار 1385 - شماره 29 » نویسنده: شجاع کیهانی، جعفر

390.اشعار موضوعی برای تبلیغ و سخنوری (11 صفحه - از 65 تا 75) مجلات : فقه و اصول » مبلغان » اسفند 1383 و فروردین 1384 - شماره 64 » نویسنده: موگهی، عبدالرحیم

391.حکمت در شیراز (7 صفحه - از 4 تا 10) مجلات : زبان و ادبیات » نامه انجمن » پاییز 1384 - شماره 19 » نویسنده: رستگار فسایی، منصور

392.سوسیالیسم و شیخ شیراز (3 صفحه - از 462 تا 464) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » دی 1330 - شماره 44 » نویسنده: فرهودی، حسین

393.تأثیر زبان فارسی در چین (14 صفحه - از 134 تا 147) مجلات : علوم انسانی » مشکو‌ة » زمستان 1367 - شماره 21 » نویسنده: فدایی، سید احمد

394.پیوند ادب و سیاست: شناور شدن زبان و ارتباط آن با رشد خودکامگی (16 صفحه - از 46 تا 61) مجلات : اقتصاد » اطلاعات سیاسی - اقتصادی » آذر و دی 1383 - شماره 207 و 208 » نویسنده: شفیعی کدکنی، محمد رضا

395.لهجه شیرازی تا قرن نهم هجری (14 صفحه - از 77 تا 90) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » بهار 1344 - شماره 73 » نویسنده: نوابی، ماهیار

396.نسخه های مصور گلستان و بوستان (12 صفحه - از 48 تا 59) مجلات : هنر » هنر و مردم » شهریور 1353 - شماره 143 » نویسنده: جغتایی، محمد عبدالله - مترجم: تاج، ایران

397.چند نکته از گلستان (2 صفحه - از 58 تا 59) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » بهمن و اسفند 1380 - شماره 52 و 53 » نویسنده: مرتضایی، سید جواد

398.دکتر حسین علی محفوظ، اندیشه مندی فرزانه (7 صفحه - از 120 تا 126) مجلات : علوم انسانی » مشکو‌ة » بهار 1384 - شماره 86 » نویسنده: دانش، موسی

399.برکه کلاسة (29 صفحه - از 457 تا 485) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » زمستان 1340 - شماره 59 » نویسنده: سید یونسی، میر داود