فهرست گزيدة مقالات سعدي‌شناسي/الهام كرمي‌زاده

فهرست گزيدة مقالات سعدي‌شناسي/الهام كرمي‌زاده
فهرست گزيدة مقالات سعدي‌شناسي
الهام كرمي‌زاده

استاد ايرج افشار كه سال‌هاست پر تلاش و پويا در زمينه منبع و مرجع‌شناسي تحقيقات ايراني به پژوهش مشغول‌اند در اثر ارزشمند خود «فهرست مقالات فارسي در زمينة تحقيقات ايراني» جمعاً 40338 مقاله در 3506 صفحه معرفي كرده‌اند. اولين جلد اين اثر در سال1348 و پنجمين جلد آن در سال1374 منتشر شده است. در اين مجموعه فهرست مقالات منتشر شده پيرامون تحقيقات ايراني از سال1328ق. تا 1370ش. آمده است. آن‌چه در پي مي‌آيد فهرست 380 مقاله پيرامون سعدي از اين مجموعه است.
 
آذر بمهر، غلامحسين: گلستان سعدي. فروهر. 25(1369) ش2/1: 36-40 و ش3/4: 39-41 و ش7/8: 26-29 و ش9/10: 44-55.
آزادي، محمدكريم: تأثير تربيت از ديدگاه سعدي. ذكر جميل سعدي. ج1،(1364): 41-58.
آگاه، سياوش: بهداشت از ديدگاه سعدي. ذكر جميل سعدي. ج1(1364): 59-76.
آموزگار، حبيب‌الله: زرتشتيان محترم سعدي را بهتر بشناسيد. هوخت. ج19ش2(1347): 40-41.
احسان عباس: ارزيابي اشعار عربي سعدي. ترجمه جعفر مؤيد شيرازي. آينده.10(1363):654-659.
احمدي، احمد: سعدي و حسن و قبح افعال. ذكر جميل سعدي. ج1(1364):
77-92.
احمدي بيرجندي، احمد: خانه و خانوار در آثار سعدي. ذكر جميل سعدي. ج1(1364): 93-112.
اختر، نسرين: ‌سعدي و اقبال لاهوري. ذكر جميل سعدي. ج1(1364): 113-124.
اديب طوسي، محمدامين: مثلثات شيخ سعدي، نشريه دانشكده ادبيات تبريز، 7: 175-189.
اديب طوسي، محمدامين: مقايسه بين شعر سعدي و حافظ. وحيد.9(1350): 675-695، هم‌چنين: حافظ. شيراز. 1352. 40ـ60؛ حافظ‌شناسي.ج1(1364):45-63.
اراني، تقي: سعدي شاعر جهاني. خواندني‌هاي تاريخي. ش5(1363):
80-82.
اسفندياري، حسن: قدرداني از سعدي. تعليم و تربيت. 7: 625-626.
اسلامي‌ندوشن، محمدعلي: معني بيت سعدي: هزار باديه بر.... يغما.21 (1347):342.
اصغري تبريزي، اكبر: سعدي از ديده «ديد رو». آينده. 7(1360): 839-840.
اظهر دهلوي، عبدالودود: بررسي مختصري از گلستان سعدي به عنوان يكي از شاهكارهاي فارسي. ايندو ايرانيكا. 36(1983): 17-20.
افشار، ابراهيم: دويستمين سال انتشار نخستين چاپ كليات سعدي. نشر دانش.110(70/1369): 494.
افشار، ايرج: بحثي مقدماتي در باب طرح كتابشناسي سعدي و حافظ. سعدي. شيراز. (1352):1-13.
افشار، ايرج: بياض(جنگ) استاد حافظ و نسخه مضبوط و مشكول مثلثات سعدي. يغما. 20(1346): 272-274 و 365-373.
افشار، ايرج: حاشيه. راهنماي كتاب. 11: 322-323(درباره سورآبادي، عدد هفده، كليات سعدي مورخ766، تاريخ بلوك خمسه جيرفت، آبسال)
افشار، ايرج: دو نسخه از سعدي. راهنماي كتاب. 17(1353):268-274.
افشار، ايرج: دو نكته از اشعار حافظ و سعدي. يغما. 24(1350): 774-745.
افشار،‌ ايرج: كتاب‌شناسي سعدي و حافظ. مجموعه كمينه. تهران(1354):286-299.
افشار، محمود: سخني چند درباره سعدي‌ آينده. 4: 321-335؛ هم‌چنين: گنجينه مقالات.2(1370): 819-840.
اقبال، عباس: اشكال بر بعضي ابيات سعدي. يادگار. ج5. ش4/5: 136-140.
اقبال، عباس: تصويري از سعدي، كار آقا رضا نقاش معروف عهد صفوي. مقالات اقبال. تهران.1350: 464-467؛ هم‌چنين: مهر. 8: 46-463.
اقبال، عباس: حكايت گاو و دهل زن در بيت سعدي. يادگار. ج2. ش3: 63-64.
اقبال، عباس: خط منسوب به شيخ سعدي. يادگار. ج1. ش10: 51-56.
اقبال، عباس: زمان تولد و اوايل زندگي سعدي. مقالات اقبال. تهران.1350:
475-492؛ هم‌چنين: تعليم و تربيت. 7: 627-645.
اقبال، عباس: سعدي و وصاف. ايران امروز. ج3. ش1: 14؛ هم‌چنين مقالات اقبال. تهران. 1350: 538-540.
اقبال، عباس: شعر سعدي در چين. يادگار. ج1. ش2: 79-80.
اقبال، عباس: يك بيت از سعدي. يادگار. ج5. ش1/2: 134.
اكادا، اميكو: زمانة سعدي در ايران و ژاپن. كيهان‌فرهنگي. 1.ش10(1363): 29-31؛ هم‌چنين: ذكر جميل سعدي. ج1(1364): 147- 159.
امامي، محمدعلي: سعدي، آموزگار قرن. ذكر جميل سعدي. ج1(1364): 125-146.
امانت، عباس: بر طاق ايوان فريدون: نقش دولت و رعيت در ديدة سعدي. ايران‌شناسي. 30(1370): 160-184.
اميدسالار، محمود: معرفي چند مورد از منابع اشارات سعدي. ايران‌نامه.7(1367): 261-264.
امير شقاقي، عبدالصمد(و) زرياب خويي، عباس: شعر سعدي، يغما. 19: 443-445.
اميري فيروزكوهي، كريم: بيتي از سعدي. يغما. 21(1347): 402-403.
انزابي‌نژاد، رضا: گامي چند با شارحان بوستان در گلگشت سعدي. نشر دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريز.27(1354): 297-305.
انصاري،‌ شريف‌النساء: جنبه اجتماعي و اخلاقي در آثار سعدي. ايندوايرانيكا. 36(1983): 1-8.
انصاري، غلام‌مجتبي: قصايد فارسي سعدي. ايندوايرانيكا. 36(1983): 21-28.
انصاري، نورالحسن: شيخ سعدي و تصور او از يك جامعه آرماني. ذكر جميل سعدي. ج1(1364): 157-194.
انصاري(محقق)، نوش‌آفرين: نظر برخي از سياحان اروپايي درباره سعدي و حافظ. يغما. 24(1350): 590-597؛ هم‌چنين: سعدي. شيراز. 1352: 14-25؛ درباره حافظ. تهران. 1367: 467-478.
انوار، اميرمحمود: مقايسه افكار متنبي و سعدي. ذكر جميل سعدي. ج3(1364): 345-404.
اوليايي، مهين: مقام سعدي در ادبيات غرب. ذكر جميل سعدي. ج1(1364): 195-202.
ايرانپرست، نورالله: دومين قطعه شعر گلستان. وحيد. 5: 194-196.
ايرانپرست، نورالله: شناسايي سعدي. سعدي. شيراز. 1352. ص26-30.
باستاني پاريزي، محمدابراهيم: گذر سعدي از آبادان. چيستا. 1(1360):  542-553.
باقري بيدهندي، ناصر: نظري به احاديث و اخبار در آثار سعدي. مشكوه. ش25 (زمستان1368): 152-168.
بچكا، يرژي: سعدي در ادب و دانش چك. ترجمه محمود عباديان. دانش.1. ش2(1364): 4-10؛ هم‌چنين: ذكر جميل سعدي. ج1(1364): 203-210.
بديع(نصره‌الوزاره)، حسن: يك مناظره ادبي(بوستان و گلستان). ايران‌شهر. 3(1303): 359-368.
برق ـ عطا، كريم: سعدي بر چند نافذانه اعتراضات. ايندوايرانيكا. 36(1983): 65-75(اردو)
بلقيس، ماريه: خواجه همام‌الدين تبريزي و تأثير سعدي بر او. ايندوايرانيكا. 29(1976): 1-23.
بويل، ج ا: سال شمار سفرهاي سعدي. ترجمه اوانس اوانسيان. راهنماي كتاب. 18(1354): 785-797.
بهار، محمدتقي: سعدي كيست. بهار و ادب فارسي. 1(1351): 143-159.
بهجت‌الفقيه: ستايش سعد از خودش. يغما.28(1354): 57-60و 166-169.
بهروزي، علي‌نقي: خانه سعدي در شيراز. يغما. 26(1352): 221-225.
بهمنيار، احمد: بر حكمت سعدي نتوان خرده گرفتن. تعليم‌وتربيت.8: 649-656.
بهنام، حميد: شرح گلستان. آينده. 7(1360): 773-774.
بياني، مهدي: زيبا دختري كه به سعدي عشق مي‌ورزيد. يغما. 3: 179-181.
بياني، مهدي: يك نسخه كهن خطي كليات سعدي. مهر. 7: 373-375.
بينگ، كرانمر: جهان‌بيني سعدي از نظر ديگران. ترجمه رضا معظمي. جهان‌نو. 16: 34-36.
پرونتا، محمدصالح: چند اثر كهن سعدي و حافظ در افغانستان. حافظ. شيراز. 1352: 145-150.
پژمان بختياري، حسين: مقام سعدي. سعدي. شيراز. 1352: 33-45.
پژوم شريعتي، پرويز: از متن لوح سومري تا ديباچةگلستان سعدي. زمينه ايران‌شناسي. تهران.1364: 137-147.
تجليل، جليل: سعدي و معرفت كردگار. ذكر جميل سعدي. ج1(1364): 249-258.
ترابي، اكبر: تحقيق در آثار سعدي و حافظ و وجوه اختلاف ميان آن دو از نقطه نظر مذهب ـ جبر و اختيار ـ عرفان. نشريه دانشكده ادبيات تبريز. 6:
479-487.
تره‌كي، محمد قديرخان: نفوذ افكار سعدي در فلسفه كانت. كابل. 5: 703-713 ؛ همچنين: ارمغان.17: 21-24 و 125-130.
تقي‌زاده، حسن: يادداشت‌هايي براي تحقيق در احوال سعدي براساس گلستان و بوستان. مقالات تقي‌زاده. ج4(1353): 256-263.
تقي‌زاده طوسي، فريدون: منت خداي را... نامه آستان قدس. ج. 8. ش1/2(1348): 77-83.
جان هون نين: مشرف‌الدين مصلح‌بن عبدالله سعدي شيرازي در چين. ذكر جميل سعدي. ج1(1363): 335-345؛ هم‌چنين: كيهان فرهنگي. 1.ش10(1363): 24-25.
جاويد، احمد: يك نسخه كهن از كليات سعدي. سعدي. شيراز. 1352: 46-51.
جاويد هاشم: نكته‌اي چند در گلستان و بوستان. نشردانش.10(9/1368): 39-42.
جعفرزاده: درباره شعر سعدي. ‌يغما. 10: 139-140. (و جواب از واجد)
جعفري‌تبريزي، محمدتقي: تلاقي حكمت و ادب در آثار سعدي. ذكر جميل سعدي. ج1(1364) 259-290.
جمال‌زاده، محمدعلي: اشكالات تاريخي در گلستان شيخ سعدي. ‌هزارپيشه:83-86.
جمال‌زاده،‌ محمدعلي: باز توضيح و تذكري درباره بغداد و تازي در شعر سعدي. ارمغان. 42(1352): 728-735و 43(1353): 205-214 و 290-302.
جمال‌زاده، محمدعلي: تاريخ وفات سعدي. هزارپيشه: 78-79.
جمال‌زاده، محمدعلي: توضيح ديگر(درباره شعري از سعدي). ارمغان. 42(1352): 298-305.
جمال‌زاده، محمدعلي: واقع‌گرايي سعدي. ايران‌نامه. 3(1364): 649-669.
جناب‌زاده، محمد: جهان‌بيني در نظر سعدي. سالنامه كشور ايران. 28(1352): 145-256.
جناب‌زاده، محمد: در هر اثري هنري است. ارمغان. 40(1350): 333-338و 374-383. (درباره سعدي و گلستان)
جهان‌پور، فرهنگ: سعدي و امرسن. ايران‌نامه. 3(1364): 690-704.
چودهري، محمدشريف: سخني از سعدي. هلال. ج19. ش6(1350): 25-28.
حاكمي‌والا، اسماعيل: جلوه‌هاي عرفان در آثار منظوم سعدي، ذكر جميل سعدي. ج1(1364): 291-302.
حائري، هادي: موازنه يا تمايز مقالات شيخ و خواجه. ارمغان.1: 21-33.
حبيب‌اللهي، ابوالقاسم: مقايسه‌اي بين بعضي از حالات و افكار سعدي و حافظ. مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد.7(1350): 559-573؛ هم‌چنين: ارمغان نويد. اصفهان. 1363: 266-283؛ درباره حافظ.... تهران. 1367: 355-366.
حبيب‌اللهي(نويد)، ابوالقاسم: مقايسه‌اي بين شيخ اجل سعدي شيرازي و خواجه بزرگوار حافظ. سعدي. شيراز. 1352: 52-69.
حدادعادل،غلامعلي: مقايسه‌اي ميان گلستان و اخلاق ناصري در شيوة آموزش فضايل اخلاقي. ذكر جميل سعدي. ج3(1364): 405-415.
حديدي، جواد: در گلستان سعدي [از آثار گي‌يودوسه فرانسوي]. مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد. 7(1350): 904-914.
حقي، فلوريا: آراء و عقايد سعدي. هفتمين كنگره تحقيقات ايراني.1(1365):
192-200.
حقيقي‌راد، غلامعلي: معني بيتي از بوستان شيخ اجل سعدي شيرازي. گوهر.5(1365) 412-414.
حكمت، علي‌اصغر: سخنان پارسي. آموزش  و پرورش. 13: ح ـ كط. (سخنان پارسي شيخ سعدي)
حكمت، علي‌اصغر: نكاتي چند از زندگاني سعدي. تعليم و تربيت. 7: 657-667.
حكمت، علي‌اصغر: هدف‌هاي جمعيت شير و خورشيد سرخ در سخنان سعدي. شير و خورشيد سرخ. ج3 ش11: 4-23.
حكيم‌فر،‌ عبدالله: جدال سعدي با مدعي. ره آورد. ش1(فروردين1361): 15-18.
حميدي، مهدي: بحثي درباره سعدي. سعدي. شيراز. 1352: 70-127.
حميديان، سعيد: بوستان [تصحيح غلامحسين يوسفي]. كلك. 1.ش8(1369): 111-139.
حميديان، سعيد: حسن روزافزون بوستان. بوستان سعدي. تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي. نشر دانش. 2.ش4(1361): 32-49.
خانلري، پرويز: عارف تبريزي و كشيش فرانسوي. هفتاد سخن. 3(1369): 217-219.(بوستان سعدي و ميزرابل هوگو)
خانلري، پرويز: عراقي، سعدي، حافظ. هفتاد سخن. 3(1369): 242-244.
خانلري، پرويز: قصب‌الجيب حديث سعدي. هفتاد سخن. 3(1369): 220-222؛ هم‌چنين: سخن، 14: 726-728.
خائفي، پرويز: اقتفاي حافظ از سعدي، مقاله‌ها و مقابله‌ها. شيراز. 1356:
95-134.
خائفي، پرويز: اقتفاي حافظ از سعدي و وجوه تمايز كلام حافظ. چهارمين كنگره تحقيقات ايراني. 1(1353): 223-237.
خائفي، پرويز: غزل حافظ، غزل سعدي. مقاله‌ها و مقابله‌ها. شيراز: 1356:
181-186.
خرمشاهي، بهاءالدين: حق سعدي بر گردن حافظ. ذكر جميل سعدي. ج1(1364): 303-334.
خرمشاهي، بهاءالدين: [دكتر يوسفي و بوستان و گلستان چاپ اول]. كلك. 1.ش8(1369): 59-62.
خرمشاهي، بهاءالدين: غزل‌هاي سعدي(از نورالله ايرانپرست). نامه انجمن كتابداران ايران. 9(1355): 438-441.
خزائلي، محمد: نكاتي درباره گلستان و بوستان. نخستين كنگره تحقيقات ايراني. 2(1353): 183-194.
خطيب‌رهبر، خليل: برخي از قواعد دستوري ما در گلستان. سعدي. شيراز. 1352: 127-175.
خوانساري، محمد: [درباره] شعر سعدي. يغما. 11: 93-94.
دامادي، محمد: سعدي شاعر جامع و مآخذ چند حكايت بوستان. ذكر جميل سعدي. ج1(1364): 347-368.
دانش‌پژوه، محمدتقي: چند نكته درباره آثار سعدي و حافظ. نسخه مورخ سده هشتم و نهم. سعدي. شيراز. 1352:
193-204.
دانش‌پژوه، محمدتقي: كشورداري و سياست در نگارش سعدي. ذكر جميل سعدي. ج1(1364): 369-375.
داوري، رضا: سعدي شاعر اخلاق. ذكر جميل سعدي. ج2(1364): 11-24.
دباشي، حميد: انوشيروان و بوزرجمهر در گلستان سعدي. ايران‌شناسي. 3(1370):85-97.
دباشي، حميد: تأملي بر عقايد سعدي در تأثير تربيت. ايران‌نامه. 3(1354):
627-648.
دبيران، حكيمه: تأثير قرآن و حديث در آثار سعدي. ذكر جميل سعدي. ج2(1364): 25-40.
دبيرسياقي، محمد: درباره سال درگذشت سعدي. وحيد. 9(1350): 190-194.
دبيري‌نژاد، بديع‌الله: تصوف در نظر سعدي. سعدي. شيراز. 1352: 176-192.
دبيري‌نژاد، بديع‌الله: چند نظر تربيتي و اخلاقي و مذهبي سعدي. ذكر جميل سعدي. ج2(1364): 41-52.
درخشان، مهدي: اين شعر سعدي چند جمله دارد؟ ادبستان. ش25(1370): 23.
درخشان، مهدي: دفاع از سعدي. يغماي سي و دوم. تهران. 1370: 131-140.
دريابندري، نجف: درباره مقاله «قصب‌الجيب حديث سعدي» [به قلم پرويز خانلري]. سخن. 14: 936-937(و يادداشت‌هاي اورنگ خضرائي و عبدالكريم مكارمي)
دستغيب، عبدالعلي: تحليلي از انديشه و هنر سعدي شيراز. نگين. ج3. ش1:
20-23، 52-54.
دستغيب، عبدالعلي: سعدي و تصوف. پيام نوين. ج8. ش8: 22-30.
دستغيب، عبدالعلي: مشكل عشق از نظر سعدي و حافظ. درباره حافظ.... تهران. 1367: 479-492؛ هم‌چنين: پيام‌نوين. ج4. ش10 :1-13.
دشتي، علي: شاعر ستايش‌گر عدل و داد. تلاش. ش79(1357): 30-32(درباره سعدي)
دشتي، علي: گلستان سعدي. راهنماي كتاب. 2: 529-532.
دشتي، علي: نامه‌اي از عالم ارواح. يغما. 27(1353): 497-501.
دهباشي، علي: گلستان[تصحيح غلامحسين يوسفي]. كلك. 1.ش8(1369): 157-160.
ذكاوتي قراگزلو، عليرضا: قلندرانه‌هاي سعدي و حافظ. حافظيات. همدان.1370: 173-190.
رازاني، ابوتراب: پژوهشي «در هنر» و تعبير سعدي و حافظ از اين پديده. هشتمين كنگره تحقيقات ايراني. 2(1358): 367-383.
راهي، اختر: بر صغير پاك و هند ميل مطالعة سعدي. دانش.ج1.ش1(1364): 106-149(اردو)
رجايي، احمدعلي: سير سعدي در آثار گذشتگان. نشريه دانشكده ادبيات تبريز. 10: 434-438.
رجايي، خليل: اشارات توحيدي و عرفاني و سخنان صوفيانه سعدي. سعدي. شيراز. 1352: 205-227.
رجايي، فرهنگ: مقدمه‌اي بر انديشة سياسي و اجتماعي سعدي. كيهان فرهنگي. 5.ش2(1367): 20-23.
رحيم هاشمي(تاجيكستاني): مقام سعدي در حيات مدني تاجيكستان. كيهان فرهنگي. 1.ش10(1363): 30-31؛ هم‌چنين ذكر جميل سعدي. ج3(1364): 295-298.
رزمجو، حسين: درباره كنگره سعدي. ذكر جميل سعدي. ج1(1364): 25-34.
رستگارفسائي، منصور: سعدي و فردوسي. ذكر جميل سعدي. ج2(1364): 53-130.
رستگارفسائي، منصور: فردوسي و سعدي. كيهان فرهنگي. 1.ش38(1363): 38-41.
رضا، فضل‌الله: پرورش گوهري از سعدي در صدف حافظ. هفتاد مقاله. 2(1371): 427-440.
رضا، فضل‌الله: سخني از ظهير و سعدي و صفي عليشاه. گوهر. 3(1354): 441-446 و528-534.
رضازاده شفق، صادق: نكاتي راجع به گلستان. تعليم و ترتيب. 7: 681-686.
رفيعيان، اسماعيل: فردا گويد تربي از اين‌جا بر كن. نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريز. 21(1349):
232-234.
رفيعيان، اسماعيل: نكته‌اي از گلستان(يونس اندر دهان ماهي شد) نشريه دانشكدة ادبيات و علوم انساني تبريز. 22(1349): 118-119.
رقابي، حيدر: سعدي و فلسفه زندگي. ذكر جميل سعدي. ج2(1364): 131-162.
ركني‌يزدي، محمدمهدي: سعدي آموزگار قناعت. نشريه آستان قدس رضوي. ش6(1363): 26-58؛ هم‌چنين: ذكر جميل سعدي. 2ج(1364): 163-174.
روان فرهادي، عبدالغفور: سه قرن و نيم سعدي‌شناسي در غرب از روي ترجمه‌هاي گلستان و بوستان. ذكر جميل سعدي. ج2(1364): 175-196.
روحبخشان، ع: مواعظ و حكم سعدي [از ابراهيم شكورزاده]. نشر دانش.7(6/1365): 195-196.
رهنما، عبدالله: سعدي و نقش زن در آثار او. ره‌آورد. ش7/8(1364): 50-53.
زرشناس، زهره: يك داستان سعدي. چيستا. 4(1365): 322-325.
زرنگار، محمد: سعدي شيرازي و لقمان حبشي، رابطه‌اي چند از گلستان و بوستان سعدي با قصه‌هاي اخلاقي لقمان حكيم. ره‌آورد. ش23(تابستان1368) 82-85 و ش24: 74-79.
زرين‌كوب، عبدالحسين: در حاشيه بوستان سعدي،‌ دفتر ايام. تهران. 1365: 83-91.
زرين‌كوب، عبدالحسين: سعدي در اروپا. يادداشت‌ها و انديشه‌ها. 1(1351): 177-182؛ هم‌چنين: نمونه‌هايي از نثر فصيح فارسي معاصر. 2(1357): 64-67 ـ سخن. 3: 572-576.
زرين‌كوب، عبدالحسين: سعدي شاعر انسانيت. خواندني‌هاي تاريخي. ش5(1363): 66-80.
زرين‌كوب، عبدالحسين: سعدي شيخ شيراز. با كاروان حله. ص229-252.
زرين‌كوب، عبدالحسين: يادداشت‌هاي حاشيه گلستان. نه شرقي. نه غربي. تهران. 1353: 196-231؛ هم‌چنين: يغما.8: 306-310 و343-348و 440-447و 487-492.
زنجاني، برات: سخنوري زيركانه در قلمرو سعدي. ذكر جميل سعدي. ج2(1364): 197-208.
زنجاني، عميد: تأثير متون فرهنگ اسلامي به‌ويژه قرآن در آثار سعدي. ذكر جميل سعدي. ج2(1364): 209-228.
زيپولي، ريكادو: آيينه در اشعار فرخي، سعدي، حافظ همراه با پيشنهادي در زمينة بررسي آماري تطبيقي. ذكر جميل سعدي. ج2(1364): 229-256.
سامي، علي: شناسايي سعدي در اروپا. هنر و مردم. دوره جديد. ش61/62: 2-5.
ستاري، جلال: مقام سعدي در ادبيات فرانسه. هنر و مردم. دوره جديد. ش83(1348): 31-34 و ش84: 62-67و ش92(1349): 15-20 و ش95: 21-25 ـ هم‌چنين مهر10: 409-413 و 11: 116-125 و 349-352 و 408-411 و 571-574 و 620 و 622 و 800-801.
سجادي، ضياءالدين: سيف فرغاني و سعدي. جشن‌نامه پروين. تهران. 1354: 225-237.
سجادي، ضياءالدين: شاعران و اديبان در سفر(سعدي). سير و سياحت. ش. 3(67): 5-12.
سروري، محمدحسين: نظريات تربيتي سعدي در سيستم جديد آموزش و پرورش. نشريه دانشكدة ادبيات و علوم انساني تبريز. 20(1347): 496-504.
سروش، عبدالكريم: تعميم صنعت طباق يا استفاده از عكس و نقض و عدم تقارن در شعر سعدي. ذكر جميل سعدي. ج2(1364): 257-266.
سروش‌يار، جمشيد: بوستان سعدي [تصحيح محمد استعلامي]. راهنماي كتاب. 11(1347): 521-524.
سميعي گيلاني، احمد: سعدي در غزل. نشر دانش. 9(8/1367): 398-409.
سنجابي، كريم: نظري دربارة مثلثات سعدي. يغما. 20(1346): 414-418.
سهيلي خوانساري، احمد: ماده تاريخي تازه در وفات سعدي. ارمغان. 41(1351): 560.
شادمان، فخرالدين: نام بلند سعدي. تعليم و تربيت. 7: 670-680؛ هم‌چنين: تراژدي فرنگ. ص5-20.
شاه‌حسيني، ناصرالدين: حكمت علمي از نظر سعدي. سعدي. شيراز. 1352:
228-238.
شاهرخي، محمود: در بارگاه خاطر سعدي. ذكر جميل سعدي. ج2(1364): 267-308.
شريعت، محمدجواد: كهن‌ترين نسخه ديوان سعدي و راه استفاده از آن. كيهان فرهنگي1.ش10(1363): 31-33؛ هم‌چنين: ذكر جميل سعدي. ج2(1364): 309-320.
شريعت: محمدجواد: گلستان[به كوشش غلامحسين يوسفي]. مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد. 23(1370): 391-415.
شريعتمداري، علي: تربيت از نظر سعدي. ذكر جميل سعدي. ج2(1364): 321-334.
شعار، جعفر: حذف در سخن سعدي. سعدي. شيراز.1352: 239-250.
شعار، جعفر: سه نكته(ايران در بيت فرخي، معني بيتي از سعدي،‌باد پيما در شعر حافظ). چهارمين كنگره تحقيقات ايراني. 3(1354): 88-91.
شعار، جعفر: طبع ترا. يادگار حبيب يغمايي. تهران.1356: 225-229.
شعار، جعفر: هنر در سخن سعدي. ذكر جميل سعدي. ج2(1364): 335-340؛ هم‌چنين: يغماي سي و دوم. تهران. 1370: 116-119.
شعاريان، جعفر: نكته‌هايي در زيبايي سخن سعدي. نشريه مدرسه عالي علوم اراك. ش1(1352): 27-33.
شعباني، رضا: سعدي و امور اجتماعي. ذكر جميل سعدي. ج2(1364): 341-364.
شفيعي، محمود: سخن سعدي از نظر سبك و دستور زبان. ارمغان. 46(1356): 65-70 و 161-164 و 261-267و 230-236و 492-497 و 551-561 و 606-612؛ هم‌چنين: هفتمين كنگره تحقيقات ايراني. 2(1356): 323-335.
شفيعي، محمود: همه گويند ولي گفته سعدي دگر است. ارمغان. 47(1357): 85-92 و 167-172 و 502-512.
شفيعي‌كدكني، محمدرضا: تكامل يك تصوير در حاشيه حكايتي از بوستان سعدي. مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد. 23(1370): 384-390.
شكفته، صغري: سعدي و نوائي. هلال. ج19. ش58(1350): 22-23.
شمس‌الدين احمد: سعدي كي عصري حسيّت گلستان سعدي آئيني مين. ايندوايرانيكا. 36(1983): 29-34(اردو)
شهباز، حسن: بوستان. ره‌آورد. ش1(1361): 94-106.
شهباز، حسن: كنفوسيوس و سعدي. ره‌آورد. ش7/8(1364):30-49وش9: 84-92وش10(1365): 90-100وش11/12: 96-107وش15(1366):118-128.
شهيدي، جعفر: حاشيه‌اي بربيتي از بوستان و گلستان. كلك.1.ش8(1369): 72-84.
شهيدي، جعفر: مديحه‌هاي سعدي. ذكر جميل سعدي. ج2(1364): 365-375؛ هم‌چنين: يغماي سي و دوم. تهران:1370: 107-115.
شيخ‌الاسلامي، علي: ولايت در آثار سعدي. ذكر جميل سعدي. ج3(1364): 13-22.
شيمل، آنه‌ماري: سعدي، استاد شعر عاشقانه. ترجمة ص. شهبازي. ادبستان. ش1(1368): 46-48.
شميل، آنه‌ماري: سعدي و حافظ دو نابغه شيراز. ترجمه فرزانه فرخ‌زاد. كيهان فرهنگي.6.ش10(1368): 20-23.
صادقيان، محمدعلي: زندگي و هنر شاعري سعدي. يغماي سي و دوم. تهران.1370: 140-152.
صادقيان، محمدعلي: شرح بوستان(از محمد خزائلي). خرد و كوشش. ش11/12(1352): 157-164.
صدر حاج سيد جوادي، حسن: مقايسه سعدي و حافظ از نظر غزلسرائي و سبك. حافظ‌شناسي. 9(1367): 33-53.
صديقي، زبيده: شهادت ادبي سعدي. ذكر جميل سعدي. ج3(1364): 23-34.
صفا، ذبيح‌الله: سعدي و سيف فرغاني. ايران‌نامه. 3(1364): 675-681.
صفوي، آزرميدخت: سعدي مرد بشر دوست. يغما. 23(1349): 229-232.
صناعي، محمود: نظري به شخصيت سعدي و بعضي عوامل مؤثر در آن. ايران‌نامه. 3(1364): 555-586.
صورتگر، لطفعلي: سعدي در ادبيات جهان. مرزهاي دانش. 2: 175-186.
ضيائيان، ماه‌منير: سعدي و پسران خوبروي. ره‌آورد. ش10(1365): 156-157.
طرفه، اكبر: بوستان سعدي به تصحيح علي يف. يغما. 27(1353): 175-179(نويسنده ميراحمد طباطبائي است و طرفه نام مستعار او)
طرفه، اكبر: مختصري درباره[بوستان چاپ رستم علي اف]. كاوه[جديد] 8(1349): 526-540 و9(1350): 44-49.
ظفري، ولي‌الله: مقلدان گلستان سعدي در دورة قاجار. مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني تهران. 27(1368) ش3/4: 241-257.
عابدي، اميرحسين: غزليات ناشناخته سعدي. كيهان فرهنگي. 1.ش10(1363): 33-35؛ هم‌چنين: ذكر جميل سعدي. 3(1364): 35-42.
عالم، محمود: سعدي و تعليم و تربيت امروز. ايندوايرانيكا. 36(1983): 9-16.
عباديان، محمود: غزل فارسي و شكل‌هاي غنائي مشابه آن در شعر جهاني. ذكر جميل سعدي. 3(1364): 43-56.
علوي، بزرگ: اندر ترجمه گلستان و بوستان به زبان آلماني. ايران‌نامه. 3(1364): 682-689.
علومي‌مقدم، محمد: عدالت در بوستان سعدي. مشكوه. ش7(1364): 60-99- هم‌چنين: ذكر جميل سعدي.ج3(1364): 57-92.
علي‌يف، رستم: گلستان سعدي. راهنماي كتاب. 3: 540-551. (ترجمه فارسي مقدمه برطبع مسكو)
عيوضي، ‌رشيد: تأثرات همام تبريزي از سعدي شيرازي. نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريز. 23(1350): 188-197؛ هم‌چنين: سعدي. شيراز. 1352: 251-259.
عيوضي، رشيد: نكته‌اي در بوستان سعدي: عذرا ـ انداختي. نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريز. 26(1353): 213-221.
غفراني‌جهرمي، محمد: مآخذ انديشه‌ها سعدي: روزبهان بقلي شيرازي. ذكر جميل سعدي. ج3(1364): 93-112.
غلامرضائي، محمد: گشت و گذاري در گلستان. يغماي سي و دوم. تهران. 1370. ص120-130.
فاضل، علي: گلستان [تصحيح دكتر غلامحسين يوسفي]. كلك. 1.ش8(1369): 75-106.
فرامرزي، عبدالرحمن: بزرگترين شاعر ايران يا شاعر دنيا. يغما. 24(1350): 401-407 و 460-466.
فرامرزي، عبدالرحمن: شهريار ملك سخن سعدي. ارمغان. 18: 712-716و19: 9-21؛ هم‌چنين: خواندني‌هاي قرن. تهران. 1365: 197-205.
فرزاد، مسعود: جستجويي براي بهترين غزل سعدي. خرد و كوشش. 2(1349): 286-304.
فرزاد، مسعود: غزل‌هاي سعدي از نظر حافظ. خرد و كوشش. دفتر3(1348): 285-316؛ هم‌چنين: مقالات تحقيقي درباره حافظ. شيراز. 1367: 293-324- درباره حافظ. تهران.1367: 501-508.
فرزان، محمد: در باب بوستان سعدي. مقالات فرزان. تهران. 1356: 423-428.
فرزان، محمد: (سميلان در بيت سعدي). به اهتمام محمد اسمعيل رضواني. نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني تهران. 22.ش1(1354): 491-494.
فرزان، محمد: معناي بيتي از سعدي. مقالات فرزان. تهران. 1356: 429-431؛ هم‌چنين: يغما.11: 381-383.
فروزانفر، بديع‌الزمان: سعدي و سهروردي. مقالات فروزانفر. تهران. 1351: 69-86؛ هم‌چنين: تعليم و تربيت. 7: 687-706.
فروزانفر، بديع‌الزمان: مقدمه سعدي‌نامه يا بوستان. مقالات فروزانفر. تهران.1351: 382-384.
فروغي، ابوالحسن: تربيت در سايه سعدي. تعليم و تربيت. 7: 707-713.
فروغي، محمدعلي: برنامه اداي تكليف نسبت به شيخ سعدي. مقالات فروغي. 1(1353): 256-263؛ هم‌چنين: تعليم و تربيت. 7: 619-624.
فروغي، محمدعلي: سعدي و حافظ، مقالات فروغي. 1(1353): 252-255؛ هم‌چنين: درباره حافظ. تهران. 1363: 29-34؛ آموزش و پرورش، ج10. ش2: 1-3.
فروغي، محمدعلي: مقدمه كليات سعدي. مقالات فروغي. 2(1355): 139-184.
فرهمند، محمد: سير و سلوك سعدي. صوفي. ش10(1370): 41-44.
فرهودي، حسين: باز هم ذكر جميل سعدي. ايران‌شناسي. 1(1368):
115-120.
فرهودي، حسين: سعدي در اقاليم غربت. ره‌آورد. ش22(1367): 60-67.
فكري ارشاد، جهانگير: تأثير سعدي به گونه. وحيد. ش225(1356): 42-46.
فوشه‌كور، شارل هانري: شيخ سعدي از ديدگاه خود او. ذكر جميل سعدي. ج3(1364): 129-142.
قاسمي، شريف‌حسين: ذكر سعدي در انفاس‌العارفين. يغما.29(1355): 240-242.
قاسمي، شريف‌حسين: سعدي اور مشايخ هند. دانش. ش10(تابستان1366): 155-173(اردو)
قزويني، محمد: توضيح يك بيت سعدي. مقالات قزويني. 3(1363): 679-682؛ هم‌چنين: آموزش و پرورش. 14: 462-463. (از نامه‌هاي خصوصي قزويني)
قزويني، محمد: در تصحيح قصيده شيخ سعدي. مقالات قزويني. 3(1363): 691-696؛ هم‌چنين: يغما. 2: 152-153.
قزويني، محمد: ممدوحين شيخ سعدي. تعليم و تربيت. 7: 714-791و 834-835؛ هم‌چنين: مقالات قزويني. 3(1363): 547-678.
قوكاسيان، هراند: گلستان و ترجمه‌هاي آن به زبان ارمني. ارمغان.43(1353): 240-242.
قويم، عبدالقيوم: آثار سعدي و سخنوران افغانستان. ادب. ج19(1350) ش1/2: 34-48؛ هم‌چنين: سعدي. شيراز. 1352: 260-277.
قيصري، ابراهيم: مأخذ چند داستان از بوستان. نامواره دكتر محمود افشار. جلد4. تهران. 1367: 2309-2315.
كاسمي، نصره‌الله: كتاب بوستان شيخ اجل سعدي شيرازي. گوهر. 5(1356): 86-91 و 173-177.
كاظم، صافي‌ناز: دختر سعدي. سخن. 16: 852-855.
كاگايا، كان: دفع چشم بد از بستان در بوستان سعدي. نامواره دكتر محمود افشار. ج6(1370): 3122-3125.
كلينتون، جروم رايت: [سعدي و امرسن]. ذكر جميل سعدي. ج3(1364): 113-128.
كلينتون، جروم رايت: نفوذ سعدي بر بزرگترين شاعران آمريكا در قرن نوزدهم ميلادي. كيهان فرهنگي. 1.ش10(1363): 26-28.
كنجي، حمزه: اثر تورات و محيط از ديدگاه سعدي. يادنامه سلطان القرائي. تبريز. 1370: 252-265.
كيان‌پور، غلامرضا: دروغ مصلحت‌آميز، تحشيه‌اي بر عبارت افصح المتكلمين. يغما. 23(1349): 466-470.
گلشني، عبدالكريم: تجليات فرهنگ و هنر ايران در مغرب زمين. فصلنامه هنر. ش2 (بهار1366): 56-61 (درباره اولئاريوس و ترجمه گلستان)
گلشني، عبدالكريم: گلستان شيخ سعدي از نظر آدام‌الئاريوس. سعدي. شيراز. 1352: 278-285.
لسان، حسين: پژوهشي در روايات و مضامين سعدي. ذكر جميل سعدي. ج3(1364): 143-174.
لسان، حسين: شعري از بوستان سعدي. سخن.25(1355): 227-233.
ماريه‌بلقيس: همام‌الدين تبريزي و تأثير سعدي در او. ايندوايرانيكا. 29. ش1 تا4(1976): 9-23.
ماهيار نوابي، يحيي: دولت نه به كوشيدن است چاره كم جوشيدن است. نامگاني. 1(1370): 27-36.
ماهيار نوابي، يحيي: زبان مردم شيراز در زمان سعدي و حافظ. سعدي. شيراز. 1352: 431-447- هم‌چنين: مجموعه مقالات. 1(1355): 236-253.
متيني، جلال: اشخاص داستان در گلستان. سعدي. شيراز. 1352: 303-319.
متيني، جلال: سعدي و عالمان دين. ايران‌نامه. 4(1365): 480-497.
متيني، جلال: گلستان سعدي [تصحيح غلامحسين يوسفي] ايران‌شناسي. 1(1368): 788-796.
متيني، جلال: مقامه‌اي منظوم به زبان فارسي. ايران‌نامه. 3(1364): 705-732.
متيني، جلال: هشتصدمين سال ولادت سعدي. ايران‌نامه. 3(1364): 547-554.
مجتهدزاده، علي‌رضا: ارتباط سعدي و نزاري و تأثير نزاري در حافظ. سعدي. شيراز. 1352: 320-327.
محجوب، محمدجعفر: حق گزاري به پيشگاه شيخ اجل سعدي. فرهنگنامه. 1(1364): 43-97.
محجوب، محمدجعفر: زبان سعدي و پيوند آن با زندگي. نگين. ش72(1350): 11-14 و59-60؛ هم‌چنين: ايران‌نامه. 3(1364): 587- 623.
محجوب، محمدجعفر: سعدي ـ حافظ. يغما.24(1350): 293-295.
محجوب، محمدجعفر: گفتگوهايي درباره زبان سعدي و پيوند آن با زندگي. سعدي. شيراز. 1352: 328-347.
محقق، مهدي: سعدي و قضا و قدر. نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني تهران. 19.ش3/4(1351): 9-42؛ هم‌چنين: سعدي. شيراز:1352: 3691-384؛ بيست گفتار. تهران. 1355: 43-62.
محقق، مهدي: متنبي و سعدي: بيست مقاله(دومين). تهران. 1368: 90-110.
محقق، مهدي: ميزان تأثر سعدي از متنبي. ذكر جميل سعدي.ج3(1364): 175-184.
محلاتي، صدرالدين: تجلي عرفان در غزل‌هاي سعدي. سعدي. شيراز. 1352: 385-395.
محلاتي، صدرالدين: مجالس شيخ سعدي. مهر. 11: 556-557.
محلاتي، صدرالدين: مكتب عرفان سعدي. مهر.11: 25-30 و262-263 و 397-399.
محمداكرم اكرام: جهان‌بيني سعدي. بياض. 6(1986): 82-97؛ هم‌چنين: اقباليات. ج3. ش1. شماره فارسي(1988): 47-60؛ عابدي‌نامه. دهلي. 1990: 82-97.
محمدرياض: اقبال اور سعدي. اقبال ريويو. ج12.ش6(1970): 25-54[اردو]
محمدرياض: بررسي و مقايسه غزليات سعدي و حافظ. هلال. ج19. ش4(1350): 15-21.
محمد شفيع: شيخ سعدي اور خواجه همام تبريزي اور امير خسرو كي هم قافيه اور هم وزن غزلين. مقالات.3(1374): 369-370(اردو)
محمدقدير خان[تره‌كي]: نفوذ افكار سعدي در فلسفه كانت. ارمغان.17: 21-24 و125-130(نيز شماره5279)
محيط طباطبائي، محمد: چرا سعدي را سعدي خوانده‌اند؟. وحيد. 90(1350): 171-181 و 320-321.
محيط طباطبائي، محمد: خانه سعدي در شيراز. يغما. 26(1352): 83-91 و 329-333.
محيط طباطبائي، محمد: سعدي و مولوي. گوهر. 2(1353): 108-114؛ هم‌چنين راهنماي كتاب. 19(1355): 283-293؛ مجموعه گفتارها. تهران 1357:
319-329.
محيط طباطبائي، محمد: نكاتي در سرگذشت سعدي. كيهان فرهنگي. 1.ش10(1363):10-14؛ هم‌چنين: ذكر جميل سعدي.ج3(1364): 185-212.
محيط طباطبائي، محمد: هفتصدمين سال وفات سعدي. يغما. 23(1349): 321-320.
مدبري، محمود: كشف الابيات گلستان سعدي. نامواره دكتر محمود افشار. 6(1370): 3592-3611.
مدهوش، سميع: حضرت شيخ سعدي. عرفان. 17.ش9(1332): 61 و ش10: 39 و ش11: 50
مرتضوي، منوچهر: تأثر حافظ از سعدي، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريز، 8: 2-32 و 165-190 و 9: 59-72.
مژده، علي‌محمد: جنبه‌هاي معنوي سخن سعدي. ذكر جميل سعدي. ج3(1364): 213-228.
مژده، علي‌محمد: عرفان سعدي. سعدي. شيراز. 1352: 348-360.
مصطفوي، محمدتقي: تصوير سعدي و توضيح اداره باستان‌شناسي. مهر. 8: 617.
مصطفوي سبزواري، رضا: سعدي معلم اخلاق. نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان. 1.ش1(1369): 124-149؛ هم‌چنين: عابدي‌نامه. دهلي: 1990:
301-345.
مصطفي عبداللطيف: سعدي در نظر ديگران. تقدم. 1: 497-506(ترجمه)
مصفا، مظاهر: تكيه كلام سعدي. مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني تهران. ج18. ش2(1350): 51-68.
مصفا، مظاهر: معني بيتي از بوستان. گوهر. 1(1/1352): 761-765.
مظفريان، منوچهر: آيين مديريت در نظر سعدي. ذكر جميل سعدي. ج3(1364): 229-242.
معين، محمد: گلستان سعدي. جهان. 5: 63-64.
منزوي، احمد: بررسي آماري از نسخه‌هاي خطي ديوان حافظ و سعدي. وحيد. 9(1350): 303-309.
منزوي، احمد: تتبع در گلستان سعدي. وحيد. 11(1352): 167-178و 341-346 و 465-470و 552-556 و 727-731 و 866-870(كتاب‌شناسي است)؛ هم‌چنين: سومين كنگره تحقيقات ايراني. تهران.1352. 1: 704-749.
منصوري، ذبيح‌الله: سخني تازه درباره سعدي. يغما. 2: 141-142.
منظور الحق: حيات سعدي، نخستين كتاب در شرح حال و وصف و نقد آثار شيخ سعدي شيرازي[تأليف الطاف حسين حالي]: هلال. ج2. ش1: 33-36.
مؤيدشيرازي، جعفر: آثار عربي سعدي و اغراض آن. خرد و كوشش. دوره7.ش1(1357): 31-40.
مؤيدشيرازي، جعفر: از سعدي چه مي‌دانيم؟ خرد و كوشش. دوره6.ش1(1354): 28-37.
مؤيدشيرازي، جعفر: امانت سعدي. گوهر.2(1353): 227-230.
مؤيدشيرازي، جعفر: تأثير شعر عربي بر آثار سعدي و شعر فارسي بعد از وي. گوهر. 2(1353): 267-632 و 3(1353): 25-30.
مؤيدشيرازي، جعفر: تأثير قرآن و حديث بر آثار سعدي. گوهر.3(1354): 916-919.
مؤيدشيرازي، جعفر: مثلثات سعدي، حافظ و شاه‌داعي. يغما.31(1357): 417-419-489-495؛ هم‌چنين: آينده.6(1359): 471-474.
مؤيدشيرازي، جعفر: مضمون‌گيري سعدي از شاعران عرب. گوهر. 1(1/1352): 811-821.
مؤيدشيرازي، جعفر: مقام سعدي در شعر تازي. گوهر. 2(1353): 973-981.
مهدوي دامغاني، احمد: گلستان سعدي[تصحيح غلامحسين يوسفي.]. كيهان فرهنگي. 7.ش1(1369): 28-29.
مهدوي دامغاني، احمد: [مضامين و تعبيرات و اشعار عربي سعدي]. ايران‌شناسي. 3(1370): 28-40.
مهر، فرهنگ: الگوي حكمت عملي سعدي. ره‌آورد. ش7/8(1364): 4-17.
مينوي، مجتبي: بني‌آدم اعضاي يكديگرند. يغما. 11: 45-46. (و جواب حبيب يغمائي)(بحث شعري)
مينوي، مجتبي: تحقيقاتي درباره كليات سعدي. يغما. 11: 385-391.
مينوي، مجتبي: ذكر جميل سعدي. نقد حال. تهران. 1351: 333-343؛ هم‌چنين: ايران‌نامه. 3(1364): 670-674؛ يغما. 5: 97-104.
نادرپور، نادر: شش قله در آفاق تاريخ، ره‌آورد. ش25(1369): 30-40(فردوسي، خيام، نظامي، مولوي، سعدي، حافظ)
ناصح، محمدعلي: بوستان سعدي. وحيد. ج1 ش4: 11-16 و ش5: 21-25 و ش6: 21-26 و ش7: 8-11 و ش: 18-21 و ش9: 34-39 و ش10: 10-14 و ش12: 13-15، ج2ش1: 32-35 وش2: 10-13 و ش3: 39-32 و ش4: 37-40 وش5:
19-22 و ش6: 15-18.
ناصح محمدعلي: غزلسرائي سعدي. ارمغان.19: 417-428.
ناصح، محمدمهدي: سعدي و فرهنگ مردم. ذكر جميل سعدي. ج3(1364): 243-274.
نبوي، ايرج: همراه با شيخ سعدي در سفر حج. راه و باور. 1(1363): 452-468.
نبوي، ايرج(نادر ايرج): مفهوم وطن در شعر سعدي. راه و باور. 1(1363):
740-747.
النحوتي، عبداللطيف: سعدي در نظر ديگران. ترجمه عبدالرحمن فرامرزي. ارمغان. 16: 169-175.
نشاط، محمود: جامعيت و كمال سعدي. زبان و ادبيات فارسي. ش1(1360):
47-51.
نشاط، محمود: سعدي خودستا نيست. گوهر. ش1(1351): 89-93 و 326-331.
نشاط، محمود: مباحث لغوي. وحيد. 3: 923-925 و 4: 136-138(درباره لغات كليات سعدي)
نشاط، محمود: نقش واژه‌ها و تركيبات آن در آثار سعدي. نخستين كنگره تحقيقات ايراني.2(1353): 146-170.
نصر، ولي‌الله: هفتصدمين سال تأليف گلستان. تعليم و تربيت. 7: 797-805.
نفيسي، سعيد: تاريخ درست درگذشت سعدي. مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني. ج6. ش1: 64-82.
نفيسي، سعيد: سخنان سعدي دربارة خود. مهر. 5: 42-48و 137-144و 241-248و 337-344و 443-448و 561-568و 673-679.
نفيسي، سعيد: سعدي وصفي‌الدين ارديبلي. پيام‌نو. ج4. ش6/7: 97-100.
نفيسي، سعيد: ناتوراليسم سعدي. كبوتر صلح. ش25: 19-22.
نوراني وصال، عبدالوهاب: سوگند در آثار سعدي. سعدي. شيراز1352. ص286-302.
نوروزي، جهانبخش: علوم قديم ايراني در سخن سعدي. چهارمين كنگره تحقيقات ايراني. 3(1354): 259-265.
نيكوهمت، احمد: شهريار سخن سعدي، هفت هنر. ش7/8(1350): 101-106.
واجد شيرازي، محمد جعفر: مثلثات سعدي. يغما. 21(1347): 259-264 و 330-332 و 632-635 و 22(1348)213-216و 396-400و522-475.
واجدشيرازي، محمدجعفر: [معناي بيت سعدي]: هزار باديه سهل است...]. يغما. 21(1347): 283.
وامقي، ايرج: بوستان سعدي[تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي]. نشر دانش. 6(1364): 10-15.
وحيديان كاميار، تقي: فردوسي و سعدي در حماسه‌سرائي. كتاب‌پاز. 1(1369): 44-56.
وديعي، جمال: شناسائي جامعه ايران از خلال آثار سعدي. هفتمين كنگره تحقيقات ايراني. 4(1357): 127-134.
هادي‌زاده، رضا: با بهار در گلستان[سعدي] مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان.3.ش1/2 (1369): 51-68.
هادي‌زاده، رضا: سعدي و زبان عربي در آيينه گلستان. كيهان فرهنگي. 1. ش10(1363): 42-45- هم‌چنين: ذكر جميل سعدي. 3(1364): 275-294.
همايون‌فر، عزت‌الله: چرا سعدي؟ ره‌آورد.ش7/8(1364): 18-22 و ش9: 80-83 و ش10(1365): 86-89.
همايوني، صادق: فولكلور و گلستان سعدي. چهارمين كنگره تحقيقات ايراني.3(1354): 284-294؛ هم‌چنين: يازده مقاله. شيراز. 1356: 101-117.
همايي، جلال‌الدين: حد همين است سخنداني و زيبايي را(سعدي). مقالات ادبي. 1(1369) 363-372؛ هم‌چنين: تعليم و تربيت. 7: 813-823.
همايي، جلال‌الدين: دبستان گويندگان. تعليم و تربيت. 5: 7-11و 67-72(دبستاني رودكي، دبستان سعدي، دبستان وطواط، دبستان لاادري و خصائص سبك هر كدام)
همايي، جلال‌الدين: گلستان سعدي. مقالات ادبي. 1(1369): 345-363.
ياحقي، محمدجعفر: جلوه‌هاي شاعرانه قصص اسلامي در شعر سعدي. كيهان فرهنگي.1.ش10(1363): 35-38؛ هم‌چنين: ذكر جميل سعدي. ج3(1364): 299-316.
ياحقي، محمدجعفر: گلستان سعدي [تصحيح غلامحسين يوسفي]. نشر دانش. 10(9/1368): 34-38.
يازيجي، تحسين: اهميت آثار سعدي در امپراطوري عثماني و دوران جمهوريت تركيه. ذكر جميل سعدي. ج3(1364): 317-328.
ياسايي، محمدحسين: تأثير قرآن در آثار سعدي. ذكر جميل سعدي. ج3(1364): 329-344.
ياسمي، رشيد: سعدي و عشق. تعليم و تربيت. 7: 824-831.
يغمايي، پيمان: انتقاد ادبي(درباره بيتي از سعدي). ارمغان. 42(1352): 184-187و 276-282.
يغمايي، حبيب: بازپسين وداع با سعدي. آينده.8(1361): 3-7.
يغمايي، حبيب: درباره چند بيت از سعدي. آينده. 10(1363): 299-303.
يغمائي، حبيب: (درباره روش تصحيح غزليات سعدي). يغما. 27(1353):
369-383.
يغمائي، حبيب: سعدي شيرازي. يغما. 24(1350): 129-133.
يغمائي، حبيب: شاعر و معلم بزرگ، يغما. 29(1355): 193-199.
يغمائي، حبيب: شيخ سعدي شيرازي. يغما. 31(1357): 65-68.
يغمائي، حبيب: گردش در بوستان. آموزش و پرورش. 14: 524-528؛ هم‌چنين: ارمغان. 20: 350-354؛ يغما، 16: 241-245.
يغمائي، حبيب: [معناي بيتي از سعدي]. يغما. 11: 47-48.
يكتائي، مجيد: جهان‌بيني سعدي. سعدي. شيراز، 1352. ص396-405؛ هم‌چنين: گوهر. 2(1353): 323-330.
يميني، عبدالعظيم: جهان‌بيني تحليلي سعدي و جهان‌بيني تركيبي حافظ. ارمغان. 40(1350): 616-622و 673-679؛ هم‌چنين: حافظ. شيراز.، 1352: 493-507.
يوسفي، غلامحسين: پادشاه سخن. ديداري با اهل قلم. مشهد.1354: 247-284(گلستان سعدي)
يوسفي، غلامحسين: جهان مطلوب سعدي در بوستان. مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد. 7(1350): 284-309؛ هم‌چنين: سعدي. شيراز.1352: 406-429؛ برگ‌هايي در آغوش باد. مشهد. 1356: 261-287.
يوسفي، غلامحسين: كاغذ زر(بوستان) كاغذ زر. تهران.1363: 1-34.
يوسفي، غلامحسين: يكي از مظاهر هنر سعدي. راهنماي كتاب. 6: 162-166 و 263-268؛ هم‌چنين: نامه اهل خراسان:77-96.

 بي‌نام نويسنده
افكار سعدي. رستاخيز. 1: 28-36و 120-125و 312-318.
بزرگداشت هشتصدمين سال تولد سعدي. نشر دانش.50(4/1363): 69-70.
تاريخ رحلت شعراي بزرگ(نقل از سفينة كهن سال)، ارمغان.17: 122-123(سنائي، عطار، سعدي، عراقي، ميرحسيني، اوحدي، نظامي، اميرخسرو، كمال خجند، مغربي، حافظ، شمس‌الدين تبريزي، مولاناي رومي، سلطان ولد)
جشن هفتصدمين سال تأليف گلستان سعدي. پيام نوين. ج1. ش1: 32-45.
زبان و ادبيات فارسي فراسوي مرزها: گفتگو با ميهمانان خارجي كنگره سعدي. كيهان فرهنگي. 1.ش10(1363): 17-23.
سيم‌دل مسكين[صد و يك غزل سعدي ـ از ستراك مانوكيان]. سيمرغ(ت). 2.ش2(71-1370): 11-13.
شاعري انديشه‌ور. كلك. 1.ش4(1369): 6-10(نقل عباراتي از چند محقق)
شش نامه پيرامون يك شعر سعدي. ادبستان. ش27(اسفند1370): 4-6.
يادداشتي بر كنگره سعدي. كيهان فرهنگي. 1.ش10(1363): 15-16.

متون قديمي
سعدي شيرازي: رساله صاحبيه. به اهتمام مجتبي مينوي. مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد. 10(1353): 25-65.
سعدي شيرازي: قديم‌ترين نسخه ديباچه گلستان در كتابخانه آستان قدس. به اهتمام عزيزالله جويني. نامة آستان قدس. ج7(1347) ش4: 71-75.
سعدي: يك نامه نامي از شيخ سعدي(به صاحب‌ديوان). ارمغان. 5: 115-127(ضمناً متضمن شرح احوالي از صاحب‌ديوان است.
 
1