سعيد نفيسي

غزل هاي بي نظير

سعدي بي شك بزرگترين شاعر ايران و يكي از بزرگترين شاعران جهان است. تا كنون هيچ كس در زبان فارسي به رواني و لطف و سادگي و شيوايي و انسجام و فصاحت و فريبندگي لفاظ او شعر نگفته و به همين جهت غزل هاي او در زبان فارسي بي نظير است و چون منتهاي سادگي و رواني را در ساده ترين احساسات طبيعي به كار برده به هر زباني كه ترجمه شود از زيبايي آن كاسته نمي شود و به همين سبب در تمام عالم معروف شده و در سلك بزرگان فرزند آدمي درآمده است. 

 سعيد نفيسي (تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي، جلد اول، صفحه 168)

برچسب ها :
 
از   2   رای
5

عکس های خبر

نظرات