جدال مدعیان با سعدی

جدال مدعیان با سعدی، تالیف حسن امداد، شیراز: انتشارات نوید شیراز، 1377، 200 ص، قطع: وزیری، شمارگان: 3000نسخه.

این کتاب پاسخ به کتابهایی است که شخصیت و سخن سعدی را مورد سوال قرار داده اند. و آو را به گونه ای منفی توصیف کرده اند.
مطالب کتاب عبارتند از: - مگر این پنج روزه.- فروش اوراق شاهنامه در لندن گاه سعدی.- جدال با مدعی.- وطن دوستی سعدی.- دروغ مصلحت آمیز.- سعدی یا امامی هروی؟.- سعدی از دید صاحبنظرن.- شهرت سعدی در اروپا و در پایان فهرست های مختلف از جمله: -فهرست  منابع و ماخذ.- فهرست نام کسان و فهرست مکان ها است.

برچسب ها :
 
از   1   رای
5

عکس های خبر

نظرات